UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5531/UBND-ĐTMT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Viện Kinh tế thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 739/BXD-QLN ngày 12 tháng 4 năm 2007 về việc hướng dẫn giá đo vẽ lập sơ đồ nhà- đất và đơn giá đo đạc lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4825/SXD-TTXD ngày 04 tháng 7 năm 2007 và Công văn số 5753/SXD-TT &DVXD ngày01 tháng 8 năm 2007 về điều chỉnh đơn giá đo vẽ lập sơ đồ nhà ở - đất ở, côngtrình xây dựng và quy định đơn giá đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc; Ýkiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2957/STP-VB ngày 13 tháng 9 năm 2006; củaSở Tài chính tại công văn số 581/STC-BVG ngày 17 tháng 1 năm 2007; Uỷ ban nhândân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Nguyên tắc và phạm vi áp dụng:

1.1. Đơn giá này áp dụng cho công tác đo đạc, lập bảnvẽ (gọi tắt là đo vẽ) phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, lập bản vẽ hiện trạnghoàn thành công trình xây dựng và các công tác khác có liên quan như kiểm tra,kiểm định, đánh giá chất lượng, định giá công trình, xác định giá trị doanhnghiệp để cổ phần hoá, chuyển nhượng, đền bù giải toả…

1.2. Đơn giá đo vẽ hiện trạng kiến trúc và sơ đồ nhà ở- đất ở, công trình xây dựng là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyếttoán đối với các công trình xây dựng có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, và làkhung giá để nhà nước quản lý hoạt động tư vấn đo vẽ nhà ở - đất ở, công trìnhxây dựng.

a) Giá đo vẽ nhà ở, công trình xây dựng được tính bằngđơn giá đo vẽ nhà ở, công trình xây dựng nhân với tổng diện tích sàn xây dựngcủa căn nhà, công trình.

b) Giá đo vẽ phần diện tích sân, vườn trong khuôn viênnhà ở, công trình xây dựng được tính bằng đơn giá đo vẽ phần diện tích sân,vườn nhân với diện tích sân, vườn, trừ phần diện tích xây dựng chiếm đất củacăn nhà, công trình xây dựng trong khuôn viên.

c) Đơn vị đo vẽ và cá nhân, tổ chức có nhu cầu đo vẽcó thể thoả thuận giảm chi phí đo vẽ so với đơn giá quy định cho phù hợp vớithực tế trong các trường hợp sau:

+ Đo vẽ cùng lúc hai loại bản vẽ: Hiện trạng kiến trúcvà sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

+ Đo vẽ công trình có diện tích lớn, kiến trúc đơngiản.

+ Đo vẽ cụm công trình, trong đó nhiều công trình cótính chất lặp lại như các căn hộ giống nhau của một chung cư, nhà liên kế cóthiết kế giống nhau…

* Đối với hạng mục công trình thứ 2: tính hệ số k +0,36

* Đối với hạng mục công trình thứ 3 trở đi: tính hệ sốk = 0,18

d) Khi có biến động về giá, Uỷ ban nhân dân thành phốuỷ quyền cho Sở Xây dựng nghiên cứu và phối hợp với Sở Tài chính quy định hệ sốđiều chỉnh đơn giá thích hợp. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Uỷ ban nhândân thành phố sẽ điều chỉnh đơn giá đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc vàsơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

2. Đơn giá đo vẽ:

2.1. Điều chỉnh đơn giá đo vẽ lập bản vẽ sơ đồ nhà ở,công trình xây dựng:

Loại công trình

Diện tích

Đơn giá (đ/m2)

Giá sàn (thấp nhất

Giá trần (cao nhất)

1. Nhà ở, chung cư, văn phòng, công trình công cộng (trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, nhà thi đấu TDTT, cơ sở tôn giáo…)

Diện tích đến 3.000 m2

3.000

4.000

Diện tích từ > 3.000 m2 đến 5.000 m2

2.300

2.900

Phần diện tích từ > 5.000 m2 trở lên

1.600

2.100

2. Nhà kho, xưởng sản xuất

Diện tích đến 500 m2

2.000

2.600

Phần diện tích từ > 500 m2 đến 1.000 m2

1.600

1.900

Phần diện tích từ > 1.000m2 đến 3.000 m2

1.200

1.500

Phần diện tích từ > 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

800

1.100

Phần diện tích từ > 5.000 m2trở lên

500

700

3. Sân vườn

Không phân biệt quy mô, diện tích

500

700

4. Giá đo vẽ bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng được căn cứ vào đơn giá và số liệu diện tích thực tế nhưng không nhỏ hơn mức tối thiểu sau đây:

- 200.000 đồng cho một bản vẽ nhà ở, căn hộ chung cư đơn lẻ.

- 300.000 đồng cho một bản vẽ văn phòng, công trình công cộng.

- 500.000 đồng cho một bản vẽ nhà kho, xưởng sản xuất.

2.2. Quy định đơn giá đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng kiếntrúc nhà ở, công trình xây dựng:

Loại công trình

Diện tích

Đơn giá (đ/m2)

Giá sàn (thấp nhất

Giá trần (cao nhất)

1. Nhà ở, chung cư, văn phòng, công trình công cộng (trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, nhà thi đấu TDTT, cơ sở tôn giáo…)

Không phân biệt diện tích

7.000

9.000

2. Nhà kho, xưởng sản xuất

Diện tích đến 500 m2

5.000

6.500

Phần diện tích từ > 500 m2 đến 1.000 m2

4.300

4.900

Phần diện tích từ > 1.000m2 đến 3.000 m2

3.600

4.200

Phần diện tích từ > 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2

2.900

3.500

Phần diện tích từ > 5.000 m2trở lên

2.200

2.800

3. Sân vườn

Không phân biệt quy mô, diện tích

500

700

4. Giá đo vẽ bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng được căn cứ vào đơn giá và số liệu diện tích thực tế nhưng không nhỏ hơn mức tối thiểu sau đây:

- 300.000 đồng cho một bản vẽ nhà ở, căn hộ chung cư đơn lẻ.

- 500.000 đồng cho một bản vẽ văn phòng, công trình công cộng.

- 750.000 đồng cho một bản vẽ nhà kho, xưởng sản xuất.

2.3. Chi phí khác:

a) Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng,thuế giá trị gia tăng được thu theo quy định hiện hành.

b) Đơn giá trên được tính trong phạm vi vận chuyểnd" 5km/ (từ trụ sở đơn vị đo vẽ đến địa điểm đo vẽ). Cự ly vận chuyển >5 km, đơn vị đo vẽ và cá nhân, tổ chức có nhu cầu đo vẽ sẽ thoả thuận về chiphí vận chuyển.

3. Giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận -huyện thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên; trong quá trình thực hiện nếu có vấnđề phát phát sinh, vướng mắc, các đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Xây dựngđể tổng hợp, báo cáo, đề xuất cụ thể trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét,chỉ đạo chung.

4. Công văn này thay thế Công văn số 4432/UB-ĐT ngày16 tháng 11 năm 2000 về quy định đơn giá đo vẽ lập sơ đồ nhà đất phục vụ côngtác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phốHồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/ĐT, KT;
- Phòng ĐTMT, THKT, TCTMDV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín