TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5533/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:Công ty TNHH XD và TM An Tâm
Địa chỉ: 50/6 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0301927091

Trả lời văn bản số 03/2014/CV-AT ngày 01/07/2014của Công ty về việc lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quyđịnh về nguyên tắc lập hóa đơn:

"Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức "Ngày tháng năm" lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểmchuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phânbiệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thờiđiểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từnghạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lậphóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xâydựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiềntheo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngàylập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là nhàthầu phụ ký hợp đồng xây dựng công trình với nhà thầu chính thì thời điểm lập hóađơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khốilượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành (khi nhận tiền tạm ứng Công ty chỉ lập phiếuthu tiền, không phải lập hóa đơn).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm