BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5534/BHXH-BC
V/v hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lậpbáo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Bảohiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (gọi tắt là BHXH tỉnh), các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nammột số nội dung cụ thể như sau:

I. KHÓA SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2011

1. Công tác kiểm kê, đối chiếu cuối ngày31/12/2011

1.1. Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt (đồngViệt Nam, ngoại tệ) đối chiếu giữa tiền mặt tồn quỹ với sổ quỹ tiền mặt và kýxác nhận theo quy định. Lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo mẫu số C34-HD,C35-HD ban hành theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán BHXH, đóng kèm vào báo cáo quyếttoán quý IV/2011.

1.2. Thực hiện kiểm soát, đối chiếu và xácnhận số dư các tài khoản tiền gửi đến cuối ngày 31/12/2011 với Ngân hàng, Khobạc nơi đơn vị mở tài khoản (phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu của Ngân hàng,Kho bạc) và đóng kèm báo cáo quyết toán quý IV/2011. Đối với các tài khoản mởtại Kho bạc, lập bản đối chiếu gửi Kho bạc xác nhận. Đối với các tài khoản tiềngửi mở tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT Việt Nam) thực hiện xác nhận vào mẫu số 02 do Ngân hàng lập theoquy định tại văn bản số 5399/LN-BHXH-NHNo ngày 14/10/2010 của liên ngành BHXHViệt Nam - NH No&PTNT Việt Nam về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiềngửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống NHNo&PTNT.

1.3. Đôn đốc thu hồi công nợ, đối chiếu, xácnhận công nợ với các đơn vị liên quan. Tổng hợp công nợ theo từng nội dung (baogồm nợ phải thu và nợ phải trả) của BHXH cấp huyện, BHXH tỉnh theo mẫu 02/QT-BCđóng cùng báo cáo quyết toán quý IV/2011; đôn đốc thanh toán các khoản tạm ứngtrước ngày 31/12/2011. Đối với các khoản công nợ khó thu hồi, các khoản tạm ứngchưa thanh toán, yêu cầu thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính.

1.4. Kiểm kê tài sản cố định, dụng cụ lâu bềnđang sử dụng, vật tư hàng hóa tồn kho, các ấn chỉ nhận của BHXH Việt Nam chưasử dụng (phôi bìa, tờ rời sổ BHXH, phôi thẻ bảo hiểm y tế). Trường hợp có chênhlệch phải thuyết minh cụ thể, phân tích nguyên nhân và xử lý đưa vào báo cáoquyết toán quý IV/2011.

2. Công tác quyết toán thu BHXH, bảo hiểm ytế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2.1. Đối chiếu số liệu

BHXH tỉnh thực hiện đối chiếu số liệu thuBHXH, BHYT, BHTN, tiền lãi phạt do chậm đóng (nếu có) trong năm kịp thời giữacác bộ phận nghiệp vụ bao gồm: số đã thu BHXH, BHYT, BHTN do các đơn vị sử dụnglao động, cá nhân đã nộp; số tiền ngân sách nhà nước phải đóng, đã đóng và cònphải đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng tương ứng; số ghi thu - ghi chi để thanh toáncác chế độ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động; tiền lãi phạt do chậm đóng.Trường hợp có sự chênh lệch về số liệu khi phản ánh cùng một chỉ tiêu giữa cácbộ phận nghiệp vụ phải có thuyết minh và báo cáo lãnh đạo đơn vị để kịp thờigiải quyết trước khi lập báo cáo quyết toán.

2.2. Hạch toán, quyết toán thu BHXH, BHYT,BHTN

2.2.1. Hạch toán tiền thu

Khi nhận được chứng từ nộp tiền đóng BHXH,BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng lao động, người lao động, cơ quan BHXH thực hiệnnhư sau:

- Đối với chứng từ nộp tiền ghi chi tiết sốtiền đóng BHXH, BHYT, BHTN thì hạch toán số tiền theo từng nội dung trên chứngtừ.

- Đối với chứng từ nộp tiền không ghi chitiết số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN thì thực hiện hạch toán theo thứ tự như sau:

+ Thu đủ tiền đóng BHYT, kể cả số tiền lãiphát sinh trong thời gian chậm đóng (nếu có).

+ Thu đủ tiền đóng BHTN, kể cả số tiền lãiphát sinh trong thời gian chậm đóng (nếu có).

+ Phần còn lại, hạch toán thu BHXH bắt buộc.

2.2.2. Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN

- Số thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện quyếttoán theo số thực thu

- Số thu BHTN, BHYT quyết toán theo số tiềnthực thu của đơn vị sử dụng lao động, người lao động; số tiền ngân sách nhànước phải đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng tương ứng (bao gồm số tiền đã đóng và cònphải đóng); tiền lãi phạt do chậm đóng (nếu có).

- Việc theo dõi và quyết toán số tiền ngânsách nhà nước phải đóng, đã đóng và còn phải đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng BHYT,BHTN thực hiện như sau:

+ Đối với số thu BHYT: Định kỳ tổng hợp sốthẻ đã phát hành, số thu BHYT của các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng hoặchỗ trợ đóng theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện BHYT (ghi cụ thể nhóm đối tượng) gửi cho Sở Tài chính địa phương đềnghị chuyển trả kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT theo quy định;đồng thời làm căn cứ để hạch toán số phải thu BHYT trong năm và đóng kèm báocáo quyết toán quý IV/2011.

+ Đối với số thu BHTN: Định kỳ lập biểu số 01ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN, gửi Sở Tài chính địa phương đềnghị chuyển trả đủ kinh phí phần ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN,đồng thời làm căn cứ để hạch toán số phải thu BHTN trong năm và lập báo cáoquyết toán thu BHTN với Sở Tài chính phần ngân sách địa phương hỗ trợ (phụ lục2.1 trang 3) kèm theo công văn này và đóng kèm báo cáo quyết toán quý IV/2011.

- Số tiền lãi thu được do chậm đóng BHXH,BHYT, BHTN, BHXH tỉnh tổng hợp quyết toán riêng để BHXH Việt Nam phân bổ vàocác quỹ tương ứng (phụ lục 2.1 trang 1) kèm theo công văn này.

- Cuối năm sau khi đối chiếu, BHXH các cấpphải mở sổ theo dõi các khoản phải thu về nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, kể cảtiền lãi phạt do chậm đóng (nếu có) đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cótrách nhiệm đóng liên quan.

2.3. Nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN

- BHXH các cấp theo dõi chặt chẽ số tiền phátsinh trên các tài khoản tiền gửi thu mở tại Ngân hàng, Kho bạc.

- Đôn đốc các Chi nhánh NHNo&PTNT chuyểnkịp thời số tiền trên tài khoản tiền gửi thu đến 31/12/2011 về cấp trên theođúng quy định tại văn bản số 5399/LN-BHXH-NHNo Riêng ngày 31/12/2011 được phépchuyển tiền thu từ tài khoản tiền gửi của cấp dưới về tài khoản tiền gửi củacấp trên nhiều lần để bảo đảm tiền thu chuyển hết về BHXH Việt Nam.

- Kịp thời làm thủ tục chuyển hết số thu tạitài khoản tiền gửi thu mở tại Kho bạc nhà nước đến cuối ngày 31/12/2011 về cấptrên.

3. Công tác quyết toán chi BHXH, BHYT, BHTN

3.1. Quyết toán chi BHXH, BHTN

3.1.1. Kiểm tra tình hình kinh phí và quyếttoán kinh phí: chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước, chi BHXH từ quỹ BHXH bắtbuộc, chi BHXH tự nguyện và chi BHTN. Đối chiếu, kiểm tra nội dung chi, tổnghợp chứng từ đảm bảo đúng các loại chế độ và nguồn kinh phí.

3.1.2. Thuyết minh chi tiết điều chỉnh kinhphí, chi tiết kinh phí khác (nếu có)

3.1.3. Tập hợp đầy đủ, kịp thời chứng từ chiốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DS PHSK) sau ốm đau; DS PHSK sauthai sản; DS PHSK sau khi điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động đã được xét duyệt, thẩm địnhđể quyết toán trong năm.

3.1.4. Thực hiện chi trả và quyết toán dứtđiểm chi trợ cấp khó khăn cho người lương hưu và trợ cấp BHXH theo Quyết địnhsố 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đốivới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu cómức lương thấp, người hưởng trợ cấp đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khókhăn.

3.1.5. Tổng hợp đầy đủ tình hình tiếp nhậnquyết định và giải quyết của người hưởng BHTN từ Sở Lao động - Thương binh vàXã hội hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm chuyển đến (tổng hợp lập báo cáo từ01/01/2011 đến 31/12/2011) theo mẫu số 01/QT-BC .

3.1.6. Kiểm tra, đối chiếu số tiền đóng BHYTcho người hưởng BHXH, BHTN hàng tháng, số tiền phải đóng BHYT của người laođộng nghỉ ốm đau và lập báo cáo số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH, BHTN(phụ lục 2.1 trang 5 kèm theo công văn này).

3.1.7. Đối chiếu, kiểm tra số liệu ngườihưởng giữa báo cáo tăng, giảm chi BHXH, BHTN hàng tháng (mẫu số 3a-CBH, 3b-CBH)với báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 4a-CBH, 4b-CBH). Đềnghị phản ánh đầy đủ số người tăng, giảm hưởng BHTN hàng tháng phát sinh trongnăm.

3.1.8. Thực hiện tất toán Tài khoản 338 -Thanh toán lệ phí chi trả BHXH

- Năm 2011, không thực hiện trích lệ phí chitrả theo hướng dẫn tại Công văn số 3491/BHXH-BC ngày 23/9/2005 về quy định lệphí chi. Trường hợp BHXH tỉnh đã thực hiện trích, xử lý như sau:

Ghi đỏ:

Nợ TK 671 (6712)

Nợ TK 664 (6642)

Nợ TK 3112

Nợ TK 3114

Có TK 338

- Hướng dẫn chuyển sổ và tất toán Tài khoản338, trước khi lập báo cáo quyết toán năm 2011 như sau:

+ Trường hợp Tài khoản 338 có số dư bên Nợ,thực hiện kết chuyển số dư sang Tài khoản 661 (6612), ghi:

Nợ TK 661 (6612) - Mục 20, tiểu mục 12.

Có TK 338

+ Trường hợp Tài khoản 338 có số dư bên Có,thực hiện kết chuyển số dư sang Tài khoản 461 (4611), ghi:

Nợ TK 338

Có TK 461 (4612)

3.2. Quyết toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB)BHYT

3.2.1. Đối với cơ sở y tế đăng ký KCB ban đầutheo giá dịch vụ

a) Xác định quỹ KCB BHYT

- Quỹ KCB tại cơ sở KCB ban đầu được xác địnhtheo hướng dẫn tại Điểm 2, 3, Mục II, Phần IV Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày20/1/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện hợpđồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ BHYT (sau đâygọi tắt là Quyết định số 82/QĐ-BHXH ).

- Kinh phí KCB được sử dụng tại cơ sở KCB banđầu bao gồm: Quỹ KCB được xác định tại cơ sở KCB sau khi đã khấu trừ phần chicủa người bệnh đăng ký ban đầu đã được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp hoặcthanh toán đa tuyến đi nội tỉnh, đi ngoại tỉnh cộng thêm kinh phí thanh toánchi phí KCB của bệnh nhân đa tuyến đến nội tỉnh và ngoại tỉnh.

b) Quyết toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở KCB

- Chi phí KCB đưa vào quyết toán là các khoảnchi KCB BHYT phát sinh tại cơ sở KCB, gồm: chi KCB của người bệnh BHYT đăng kýKCB ban đầu; chi KCB của bệnh nhân nội tỉnh đến hoặc ngoại tỉnh đến.

- BHXH các cấp thực hiện quyết toán với cơ sởKCB theo chi phí KCB thực tế đã thẩm định. Trường hợp cơ sở KCB ban đầu chivượt kinh phí KCB được sử dụng, BHXH tỉnh thực hiện điều tiết, bổ sung từ 5%kinh phí KCB còn lại đối với cơ sở KCB chỉ thực hiện KCB ngoại trú hoặc từ 10%kinh phí KCB còn lại đối với cơ sở KCB thực hiện KCB ngoại trú và nội trú.

- Trường hợp quỹ KCB tại các cơ sở KCB banđầu không đủ để thanh toán chi phí KCB của người có thẻ BHYT thì BHXH tỉnh cânđối điều tiết để thanh toán bổ sung trong phạm vi quỹ KCB BHYT được sử dụng tạitỉnh.

3.2.2. Đối với cơ sở y tế đăng ký KCB ban đầuthanh toán theo định suất

a) Xác định quỹ KCB định suất

- Quỹ KCB định suất tại cơ sở KCB bao gồmnguồn kinh phí được xác định theo quy định tại Điểm 4 Mục II Phần IV Quyết địnhsố 82/QĐ-BHXH Mục 3 Công văn 1267/BHXH-CSYT ngày 5/4/2011 về việc ký hợp đồngKCB BHYT thanh toán theo định suất năm 2011, Điểm 4.1, Mục 4 Công văn số 3327/BHXH-CSYT ngày 11/8/2011 về việc hướng dẫn nghiệp vụ giám định, thanh toánchi phí KCB BHYT sau giao ban năm 2011 và phần kết dư quỹ định suất của cơ sởKCB năm trước được chuyển sang năm sau.

- Kinh phí được sử dụng tại cơ sở KCB ban đầuthanh toán theo định suất bao gồm: Quỹ định suất được xác định tại cơ sở KCBsau khi đã khấu trừ phần chi trong quỹ định suất của người bệnh đăng ký ban đầuđã được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán đa tuyến đi nội tỉnh,đi ngoại tỉnh; cộng thêm kinh phí thanh toán các khoản chi ngoài định suất phátsinh tại cơ sở KCB và kinh phí thanh toán chi KCB của bệnh nhân đa tuyến đến.

b) Quyết toán chi phí KCB

Kết thúc năm tài chính, cơ quan BHXH xác địnhquỹ định suất thực tế được sử dụng trong năm tại cơ sở KCB để quyết toán. Cáckhoản chi trong định suất không vượt quá quỹ định suất được sử dụng tại cơ sởKCB.

- Trường hợp quỹ định suất có kết dư thì cơquan BHXH quyết toán cho cơ sở KCB phần kết dư nhưng tối đa không quá 20% quỹđịnh suất; phần còn lại tính vào quỹ KCB BHYT năm sau của cơ sở KCB.

- Trường hợp quỹ định suất thiếu hụt:

+ Nếu do nguyên nhân khách quan như tăng tầnsuất KCB, áp dụng dịch vụ kỹ thuật mới có chi phí lớn thì BHXH các cấp xem xét vàthanh toán tối thiểu 60% chi phí vượt quỹ;

+ Nếu do nguyên nhân bất khả kháng như dịchbệnh bùng phát, tỷ lệ người mắc bệnh nặng, chi phí lớn quá cao so với dự kiếnban đầu thì BHXH tỉnh thống nhất với Sở Y tế xem xét, thanh toán bổ sung cho cơsở KCB.

- Các khoản chi ngoài định suất được quyếttoán theo chi phí KCB thực tế.

- Chi KCB đa tuyến đến của tuyến huyện đượcquyết toán theo chi phí KCB thực tế. Riêng các cơ sở KCB tuyến tỉnh trở lên chiđa tuyến đến được quyết toán không vượt quá tổng mức thanh toán đa tuyến đếnđược xác định trong năm.

3.2.3. Quyết toán chi chăm sóc sức khỏe banđầu (CSSKBĐ) tại trường học

- Kết thúc năm tài chính, BHXH tỉnh căn cứ sốthực trích kinh phí CSSKBĐ cho y tế trường học của học sinh, sinh viên (HSSV)đã phát hành thẻ BHYT để quyết toán trừ vào quỹ KCB BHYT của tỉnh. Đối với kinhphí CSSKBĐ cho HSSV không thuộc BHXH tỉnh phát thẻ BHYT đang học tập tại nhàtrường lập vào mẫu số 09/QT-CSYT gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sáchBHYT) trước ngày 10/01/2012 để thông báo đa tuyến cho BHXH các tỉnh phát hànhthẻ.

- Quyết toán chi CSSKBĐ tại trường học: Căncứ quỹ KCB của HSSV có thẻ BHYT đang theo học tại nhà trường để xác định kinh phíCSSKBĐ tại nhà trường và thực hiện trích, quyết toán bằng 12% của quỹ KCB củaHSSV có thẻ BHYT; chuyển kinh phí cho nhà trường để thực hiện công tác CSSKBĐcho HSSV và tổng hợp vào quyết toán chi phí KCB BHYT của tỉnh.

Đối với số kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 đãtạm ứng cho nhà trường nhưng chưa đề nghị quyết toán thì tổng hợp và đề nghịquyết toán trong năm 2011 (thuyết minh chi tiết trong báo cáo quyết toán).

- Nhà trường có trách nhiệm quản lý, sử dụngnguồn kinh phí này để thực hiện CSSKBĐ cho HSSV theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thựchiện công tác y tế trong các trường học.

Đồng thời BHXH các tỉnh mở thêm tài khoảnngoài bảng (sẽ có văn bản hướng dẫn riêng) để theo dõi tình hình chi CSSKBĐ củacác trường học.

3.2.4. Thanh toán đa tuyến

- Việc thanh toán đa tuyến thực hiện theo quyđịnh tại Mục IV, Phần V Quyết định số 82/QĐ-BHXH Công văn số 2065/BHXH-CSYTngày 21/5/2010 và Điểm 3 Công văn 5488/BHXH-CSYT ngày 15/12/2010 của BHXH ViệtNam.

- Đa tuyến đến là số chi phí KCB BHYT phátsinh trong năm.

- Đa tuyến đi gồm số chi phí KCB BHYT của quýIV/2010 và chi phí phát sinh đến hết quý III/2011 đã được BHXH Việt Nam thôngbáo hàng quý, riêng quý IV/2011 tạm tính theo số liệu đa tuyến đến của BHXHtỉnh gửi BHXH Việt Nam (BHXH Việt Nam sẽ có thông báo đa tuyến đi bằng văn bảncho BHXH tỉnh).

3.2.5. Xác định chi phí khám chữa bệnh vàkinh phí kết dư tại tỉnh

a) Kết thúc năm tài chính

- Đối với các cơ sở KCB: Cơ quan BHXH xácđịnh quỹ KCB của cơ sở KCB theo mệnh giá thẻ bình quân, theo nhóm thẻ và số thẻtương ứng đăng ký tại cơ sở KCB để quyết toán chi phí KCB theo quỹ được sửdụng.

- Đối với BHXH tỉnh: Căn cứ kinh phí KCB BHYTthực tế được sử dụng trong năm và chi phí KCB BHYT đã thanh toán với cơ sở KCB,BHXH tỉnh có trách nhiệm thực hiện quyết toán năm với các cơ sở KCB ban đầu vàcân đối nguồn kinh phí KCB BHYT trong toàn tỉnh.

b) Xác định quỹ KCB do tỉnh quản lý

- Xác định số thu BHYT: Số thu BHYT được sửdụng trong năm là tổng số tiền thực thu BHYT tương ứng với giá trị sử dụng củathẻ BHYT trong năm, bao gồm các khoản sau:

+ Số tiền thực đóng của người tham gia BHYTvà người sử dụng lao động;

+ Số tiền thực đóng BHYT từ ngân sách nhànước và số còn phải đóng;

+ Số tiền đóng BHYT từ quỹ BHXH cho các đốitượng hưởng chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng (Biểu số 05-CBH - báocáo số tiền phải đóng BHYT của người hưởng BHXH, BHTN hàng tháng);

- Quỹ KCB BHYT: BHXH tỉnh được sử dụng trongnăm bằng 90% tổng số tiền thu BHYT được sử dụng theo quy định nêu trên sau khiđã trừ chi phí đa tuyến đi ngoại tỉnh.

3.2.6. Quyết toán chi phí KCB BHYT của BHXHtỉnh

a) Chi phí KCB BHYT của người có thẻ BHYT doBHXH tỉnh phát hành thẻ, bao gồm:

+ Chi phí KCB BHYT đã thanh toán tại các cơsở KCB BHYT trong tỉnh;

+ Chi phí thanh toán trực tiếp;

+ Số trích CSSKBĐ tại trường học;

+ Chi phí KCB BHYT trẻ em dưới 6 tuổi chưa cóthẻ BHYT;

+ Khoản chi KCB năm trước chưa quyết toánđược quyết toán năm nay;

+ Chi kết dư quỹ định suất trong năm được đểlại cơ sở KCB.

b) Chi phí KCB BHYT của người có thẻ BHYT doBHXH tỉnh khác phát hành thẻ (đa tuyến ngoại tỉnh đến), bao gồm các khoản chi:

+ Chi phí KCB BHYT đã thẩm định và thanh toántại các cơ sở KCB BHYT;

+ Chi phí thanh toán trực tiếp;

+ Chi CSSKBĐ của học sinh, sinh viên do tỉnhkhác phát hành thẻ.

3.2.7. Xác định kết dư quỹ KCB BHYT tại BHXHtỉnh

Kết dư quỹ KCB BHYT = Quỹ KCB BHYT được sửdụng tại tỉnh - Chi phí KCB BHYT toàn tỉnh.

Trong đó:

+ Quỹ KCB được sử dụng tại tỉnh quy định tạiĐiểm b, Khoản 3.2.5, Mục 3.2 nêu trên.

+ Chi phí KCB BHYT toàn tỉnh quy định tạiĐiểm a, Khoản 3.2.6, Mục 3.2 nêu trên.

3.2.8. Trường hợp quỹ KCB BHYT được sử dụngtại BHXH tỉnh sau khi cân đối với chi phí KCB trong năm không đủ để bổ sungthanh toán cho cơ sở KCB ban đầu thì cuối năm tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam.

3.3. Các đơn vị khẩn trương thực hiện thanh,quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2011 và thực hiện thanh lý hợp đồng KCB với cáccơ sở KCB.

3.4. Kiểm tra tình hình kinh phí và quyếttoán kinh phí chi KCB BHYT

Đối chiếu, thống nhất số liệu giữa phòng Kếhoạch Tài chính và phòng Giám định chi về số liệu quyết toán chi KCB BHYT năm2011 (lưu ý đối chiếu số liệu thông báo đa tuyến ngoại tỉnh trong năm bao gồm:số liệu của quý IV/2010 và số liệu của quý I, II, III/2011).

3.5. Để phục vụ công tác thẩm định quyết toánchi phí KCB BHYT năm 2011 và đáp ứng được yêu cầu thuyết minh số liệu báo cáoquyết toán tài chính toàn Ngành, đề nghị BHXH tỉnh lập đầy đủ các biểu mẫu sau:mẫu số 04/QT-CSYT mẫu số 05/QT-CSYT mẫu số 06/QT-CSYT mẫu số 07/QT-CSYT mẫusố 08/QT-CSYT mẫu số 09/QT-CSYT mẫu số 10/QT-CSYT và mẫu 15/BHYT kèm theocông văn này.

4. Về sử dụng tiền lãi không kỳ hạn

- Tiền lãi không kỳ hạn phát sinh trên các tàikhoản tiền gửi (tiền gửi thu BHXH, chi BHXH, chi xây dựng cơ bản) mở tại cácChi nhánh NHNo&PTNT; Kho bạc nhà nước các cấp; Ngân hàng Phát triển, BHXHtỉnh thực hiện nộp toàn bộ về BHXH Việt Nam.

- Đối với tiền lãi phát sinh trên tài khoảntiền gửi chi quản lý bộ máy năm 2011, được bổ sung tăng cường nguồn kinh phíquản lý bộ máy. Trường hợp trong năm đơn vị đã nộp về BHXH Việt Nam, đề nghịBHXH tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam báo cáo BHXHViệt Nam để xử lý.

5. Đối với tài sản cố định và công cụ, dụngcụ lâu bền đang sử dụng

5.1. Đối chiếu, kiểm tra số liệu giữa báo cáotăng, giảm tài sản cố định với báo cáo quyết toán tài chính. Lập Báo cáo tìnhhình tăng giảm tài sản cố định - mẫu số B04-BH ban hành kèm theo Quyết định số51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007, đóng vào báo cáo quyết toán quý IV/2011 theođúng quy định.

5.2. Thực hiện tính hao mòn tài sản cố địnhtheo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chínhban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

5.3. Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản vàthực trạng của tài sản không còn sử dụng được, các đơn vị thành lập hội đồngthanh lý tài sản để xử lý. Số tiền thu được do thanh lý tài sản trong năm, saukhi trừ các khoản chi để phục vụ cho công tác thanh lý tài sản theo quy định,số còn lại nộp về BHXH Việt Nam trước khi khóa sổ lập báo cáo quyết toán năm2011. Lập Báo cáo tình hình thanh lý tài sản theo mẫu số 03/QT-BC theo công vănnày.

5.4. Hạch toán giá trị quyền sử dụng đất

Hạch toán đầy đủ giá trị quyền sử dụng đấttheo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP về việc xác định giá trị quyền sửdụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đấtkhông thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn tại Công văn số 4267/BHXH-KHTC ngày17/11/2006 của BHXH Việt Nam về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trịtài sản theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP BHXH tỉnh khẩn trương đềnghị các cơ quan, ban ngành chức năng tại địa phương để xác định đầy đủ, kịpthời giá trị quyền sử dụng đất trên cơ sở diện tích đất và giá đất do Ủy bannhân dân cấp tỉnh quy định đối với các cơ sở nhà, đất chưa được xác định giátrị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị theo quyđịnh tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP Yêu cầu BHXH tỉnh hoàn thành việc sắp xếplại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTgngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đấtthuộc sở hữu Nhà nước.

5.5. Theo dõi, phản ánh đầy đủ giá trị côngcụ, dụng cụ vào các tài khoản ngoài bảng: Tài khoản 005 - Dụng cụ lâu bền đangsử dụng; Tài khoản 006 - Phôi sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định củachế độ kế toán.

6. Về xây dựng cơ bản

- Đối với các khoản kinh phí xây dựng cơ bản(XDCB) đã được BHXH Việt Nam cấp tạm ứng từ năm 2009 trở về trước, yêu cầu đơnvị khẩn trương làm các thủ tục hoàn tạm ứng trước ngày 31/12/2011.

- Đối với nguồn kinh phí XDCB được sử dụng vàquyết toán trong năm 2011, đơn vị lập báo cáo theo phụ lục số 2.4 trang 2 kèmtheo công văn này.

7. Về chi quản lý bộ máy

7.1. Căn cứ nguồn kinh phí được sử dụng trongnăm (bao gồm: kinh phí năm trước chuyển sang, kinh phí được giao dự toán trongnăm và kinh phí khác), các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi đểbảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinhphí để bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trích lậpquỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.

7.2. Nội dung chi quản lý bộ máy và trích lậpquỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Công văn số 5238/BHXH-BC ngày 06 tháng12 năm 2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn tạm thời một số quy định đối với chiquản lý bộ máy cho các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.Lưu ý kiểm tracác nội dung chi đã tập hợp vào các Mục, Tiểu mục cho phù hợp như: chi khenthưởng, phúc lợi tập thể, chi tuyên truyền, lệ phí chuyển tiền, mua sách báo,tạp chí của Ngành, các khoản chi khác, tránh việc nhầm lẫn hoặc hạch toán khôngđúng nội dung chi.

7.3. Từ năm 2011 thực hiện quyết toán các nộidung chi theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính “Quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tàichính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam” vì vậy, cuối năm 2011 sau khi lập xongBáo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi quản lý bộ máy(Mẫu số B02b-BH) năm 2011, các đơn vị thực hiện chuyển nội dung chi quản lý bộmáy từ mục lục chi quản lý bộ máy của hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theoQuyết định số 1258/QĐ ngày 26/9/2007 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sang tươngứng với các Tiểu nhóm, Mục, Tiểu mục theo hệ thống mục lục ngân sách theo phụlục số 2.4 (trang 1) kèm theo công văn này.

8. Về thực hiện kết luận và kiến nghị của cáccơ quan Thanh tra, Kiểm toán, Tài chính và các Đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam.

8.1. BHXH tỉnh căn cứ vào kết luận, kiến nghịcủa các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, Tài chính và kết luận kiểm tra của BHXHViệt Nam, thực hiện xử lý dứt điểm các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước;thu hoàn quỹ BHXH, BHYT; các khoản thu hồi của cá nhân và các khoản phải điềuchỉnh quyết toán.

8.2. Yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo cụ thể vàothuyết minh báo cáo quyết toán tài chính việc thực hiện kết luận và kiến nghịcủa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tài chính và của BHXH Việt Nam, đồng thờilập báo cáo theo phụ lục số 2.5 kèm theo Công văn này.

9. Về thanh, quyết toán các đề tài, đề ánnghiên cứu khoa học

- Kinh phí của đề tài, dự án khoa học đượcphân bổ và giao thực hiện của năm nào phải được quyết toán theo niên độ ngânsách năm đó theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với các đề tài, dự án thực hiện trongnhiều năm thì chủ nhiệm đề tài, dự án phải thực hiện quyết toán hàng năm theoniên độ ngân sách đối với số kinh phí thực nhận và thực chi, kinh phí quyếttoán hàng năm phải phù hợp với khối lượng công việc đã thực hiện. Khi kết thúcđề tài, dự án thì tổng hợp lũy kế quyết toán từ năm đầu thực hiện đến năm báocáo.

- Quyết toán kinh phí của đề tài, dự án phảicăn cứ kết quả của từng nội dung nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa họcNgành, chủ nhiệm đề tài, dự án và Viện trưởng Viện Khoa học BHXH công nhận bằngvăn bản đạt yêu cầu trở lên. Trường hợp các đề tài, dự án không hoàn thành,thực hiện quyết toán theo quy định tại Điều 11, Khoản II Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN .

- Đối với các đề tài, dự án kéo dài quá thờigian quy định phải xác định cụ thể nguyên nhân trình Hội đồng khoa học Ngành,trường hợp được chấp thuận thực hiện tiếp thì tiến hành thanh quyết toán nhưđối với các đề tài, dự án dở dang, trường hợp không được chấp thuận thực hiệnthanh quyết toán như trường hợp các đề tài, dự án không hoàn thành.

10. Kê khai, nộp, quyết toán thuế thu nhập cánhân

Các đơn vị thực hiện việc kê khai, nộp, quyếttoán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơnvị theo đúng quy định hiện hành.

11. Lập Bảng tổng hợp cân đối tài khoản

Để tổng hợp số liệu về tài sản, nguồn vốn củatoàn Ngành phục vụ công tác quản lý, yêu cầu BHXH tỉnh tổng hợp số liệu toàntỉnh (chi tiết cấp huyện, cấp tỉnh) và lập Bảng tổng hợp cân đối tài khoản năm2011 (theo phần mềm kế toán phiên bản ngày 30/8/2011), gửi BHXH Việt Nam cùngbáo cáo quyết toán quý IV/2011.

12. Chỉnh lý quyết toán và xử lý kinh phí còndư

- Để việc lập báo cáo quyết toán được kịpthời, chính xác, các đơn vị được chỉnh lý quyết toán đến hết 31/01/2012.

- Đối với nguồn kinh phí chi quản lý bộ máybố trí cho các nhiệm vụ trong năm 2011 nhưng đến cuối năm chưa sử dụng đượcchuyển sang năm sau sử dụng, yêu cầu thuyết minh chi tiết nội dung, nhiệm vụcòn phải thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang trong Báo cáo quyết toán tàichính quý IV/2011. Trường hợp đơn vị không có thuyết minh cụ thể BHXH Việt Namsẽ giảm trừ vào dự toán năm sau.

13. Thuyết minh Báo cáo quyết toán tài chính

Để có cơ sở kiểm tra, đánh giá chất lượng báocáo quyết toán tài chính năm 2011 và phục vụ công tác thẩm định, xét duyệtquyết toán, yêu cầu các đơn vị cần thuyết minh chi tiết một số nội dung nhưsau:

13.1. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm chỉtiêu thu, chi so với dự toán được giao (nguyên nhân chủ quan, khách quan làmtăng, giảm số thu, số chi).

13.2. Phân tích số dư của từng nguồn kinh phíchuyển sang năm sau; số liệu vật tư, hàng hóa, tồn kho cuối ngày 31/12/2011.Phân loại vật tư, hàng hóa tồn kho và các kiến nghị xử lý (nếu có).

13.3. Phân tích cụ thể nội dung chi tiền lương,phụ cấp lương bao gồm: tiền lương chính, tiền lương bổ sung trong đó: số thựcchi lương bổ sung của năm 2011, số chi lương bổ sung của các năm trước vào năm2011 và số chưa chi còn được chi đã tổng hợp quyết toán vào tiểu mục lương bổsung năm 2011.

13.4. Phân tích chi tiết số tiền đã chuyển vềBHXH Việt Nam từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011:

Trong đó:

- Tiền thu BHXH, BHYT, BHTN;

- Tiền lãi phạt chậm nộp BHXH, BHYT và BHTN;

- Tiền lãi phát sinh trên các tài khoản;

- Tiền thu thanh lý tài sản cố định;

- Các khoản nộp khác (nếu có);

13.5. Thuyết minh một số tồn tại, vướng mắcvề công tác quản lý tài chính qua việc thẩm định, xét duyệt quyết toán quý, nămvà công tác kiểm tra. Đề xuất biện pháp xử lý và giải quyết.

13.6. Đối với các đơn vị khi thực hiện chuyểnsố dư nhận bàn giao bảo hiểm y tế, đến nay có sự chênh lệch số dư giữa các tàikhoản thu BHXH, chi BHXH và số dư tại ngân hàng, kho bạc, yêu cầu báo cáo chitiết về BHXH Việt Nam để xử lý dứt điểm.

14. Đóng báo cáo quyết toán

Yêu cầu BHXH tỉnh, đơn vị dự toán cấp 3 trựcthuộc BHXH Việt Nam lập danh mục và đóng đầy đủ biểu mẫu báo cáo theo quy định vàbiểu mẫu kèm theo công văn này và Báo cáo quyết toán quý IV/2011;

II. VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾTTOÁN

1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm 2011

- BHXH cấp huyện nộp báo cáo quyết toán choBHXH tỉnh chậm nhất trước ngày 15/02/2012.

- BHXH tỉnh nộp báo cáo quyết toán cho BHXHViệt Nam chậm nhất trước ngày 05/3/2012, riêng BHXH thành phố Hà Nội, TP Hồ ChíMinh, BHXH tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa trước ngày 15/3/2012.

2. Tổ chức thẩm định, xét duyệt quyết toán

- BHXH tỉnh tổ chức xét duyệt quyết toán đốivới BHXH cấp huyện theo hướng dẫn tại văn bản số 3667/BHXH-KHTC ngày 02/10/2007của BHXH Việt Nam.

- BHXH Việt Nam tổ chức xét duyệt quyết toánđối với các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và thẩm định quyếttoán đối với BHXH tỉnh (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo cho các đơn vị sau).

3. Lập số liệu quyết toán

- BHXH tỉnh, đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộcBHXH Việt Nam căn cứ các báo cáo nghiệp vụ và báo cáo quyết toán quý IV/2011 đểlập số liệu đề nghị quyết toán vào các phụ lục, biểu mẫu kèm theo Công văn này(hoặc lấy mẫu biên bản tại địa chỉ: http://www.baohiemxahoi.gov.vn) và gửi về BanChi qua địa chỉ thư điện tử [email protected] Số liệu tại các phụlục, biểu mẫu phải đảm bảo khớp đúng giữa chi tiết, tổng hợp và được đối chiếutrên Bảng cân đối tài khoản quý IV/2011.

- Khi lập số liệu đề nghị quyết toán, trườnghợp các biểu mẫu, phụ lục chưa phản ánh đủ nội dung nghiệp vụ phát sinh, đơn vịlập bổ sung và thuyết minh ở cuối mỗi phụ lục, biểu mẫu.

- Để đảm bảo thời gian lập Báo cáo quyết toánngân sách năm 2011 của BHXH Việt Nam. Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo cácphòng chức năng hoàn thành số liệu Biên bản thẩm định quyết toán tài chính vàcác mẫu biểu phục vụ công tác thẩm định quyết toán tài chính năm 2011 gửi vềBHXH Việt Nam cùng báo cáo quyết toán năm 2011. Trường hợp đơn vị không hoànthành đúng thời gian quy định phải có văn bản báo cáo Tổng Giám đốc BHXH ViệtNam.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản lý BHXH VN (để b/c);
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
- Các Ban thuộc BHXH VN;
- Website BHXH VN;
- Lưu VT, BC (04 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5534/BHXH-BC hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo tài chính năm 2011Công văn 5534/BHXH-BC hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo tài chính năm 2011