VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5537/VPCP-KGVX
V/v Bộ Thông tin và Truyền thông xin lùi thời hạn trình 03 đề án

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của BộThông tin và Truyền thông (văn bản số 1902/BTTTT-VP ngày 04 tháng 7 năm 2014),Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho BộThông tin và Truyền thông lùi thời hạn trình Đề án thí điểm mô hình văn phòngđại diện chung của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đối vớicác đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đến Quý I/2015 và Đề án Giải thưởng sáchQuốc gia đến Quý IV năm 2015.

2. Bộ Thông tin vàTruyền thông khẩn trương hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về thông tin đốingoại trình Chính phủ.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định