BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5538 TC/TCT
V/v xử lý thuế TTĐB đối với điều hoà và quạt thông gió nhập khẩu phục vụ đóng mới tàu biển

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 576/CNT-KDN ngày 07/05/2003 của Tổng công ty Công nghiệp Việt Nam về việc xin miễn thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với thiết bị điều hoà và quạt thông gió nhập khẩu phục vụ dự án đóng tàu thuỷ cho Công ty đóng tàu Bạch Đằng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt thiết bị điều hoà:

Bộ Tài chính đã có công văn số 3611/TC /TCT ngày 16/04/2003 trả lời Công ty Bạch Đằng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1258/VPCP-KTTH ngày 20/03/2003 của Văn phòng Chính phủ (có kèm bản photocopy): đối với máy điều hoà có công suất từ 90.000 BTU trở xuống phục vụ cho dự án đóng mới tàu biển không thuộc đối tượng miễn thuế tiêu thụ đặc biệt, phải nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định hiện hành.

2. Về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt quạt thông gió:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Luật tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP thì mặt hàng quạt thông gió không thuộc diện phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt nam biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An