B TÀI CHÍNHTNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5538/TCT-CSV/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1569/CT-TTrT ngày 28/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (k cả tài sản c định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khu trừ s thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...”

Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT:“1.Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đi với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu theo giá đã có thuế GTGT.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 1754/CT-KTT ngày 05/11/2015 của Cục Thuế nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b
/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);

- Lưu: VT,
CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân