BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/BXD-QLN
V/v: Cung cấp thông tin và số liệu về người cao tuổi, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi độc thân.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổiViệt Nam giai đoạn 2012-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết địnhsố 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 và Thông báo số 93/TB-VPCP ngày 07/03/2013 củaVăn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủtịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến tổng kếtcông tác năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 giao Bộ Xây dựng phối hợp vớicác cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu Đề án Đầu tư xây dựng Nhà chăm sócngười cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

Để đánh giá thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sởchăm sóc người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa tại các địaphương, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương báo cáo số liệu (theo biểu đính kèm), những thuận lợi, khó khăn và các kiếnnghị cụ thể để phát triển hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.Báo cáo gửi về: Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, 37 LêĐại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 26/4/2013.

Trên cơ sở số liệu báo cáo, Bộ Xây dựng dự kiến khảo sát thựctế tại một số địa phương đại diện các vùng, miền trên cả nước trong tháng4-5/2013. Lịch khảo sát cụ thể sẽ được thông báo cụ thể sau. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc xin liên lạc số điện thoại 0913522272 (chị Vũ Hải Anh),email: vuhaianh@moc.gov.vn để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của UBND các tỉnh,thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

UBND tỉnh/thành phố ……

BẢNG SỐ LIỆU

VỀ NGƯỜI CAO TUỔI ĐỘC THÂN, CÔ ĐƠNKHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

(Thời điểm lấy số liệu: …….)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

1

Tổng số người cao tuổi

Người

2

Số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng ở cộng đồng theo Luật người cao tuổi.

Người

3

Số người cao tuổi cô đơn, độc thân không nơi nương tựa

Người

3.1

Số người cao tuổi cô đơn, độc thân không nơi nương tựa đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định hiện hành)

Người

3.2

Số người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa đã được tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội

Người

3.3

Số người cao tuổi cô đơn, độc thân không nơi nương tựa mong muốn được sống tại cơ sở chăm sóc NCT

Người

4

Số lượng cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Cơ sở

4.1

Số lượng trung tâm bảo trợ xã hội nhà nước

Cơ sở

4.2

Số lượng trung tâm bảo trợ xã hội có chăm sóc người cao tuổi cô đơn, độc thân không nơi nương tựa

Cơ sở

4.3

Số lượng nhà dưỡng lão

- Nhà nước,

- Tư nhân,

- Khác

Cơ sở

4.4

Số lượng nhà chăm sóc người cao tuổi độc thân tại cộng đồng

Cơ sở

…, ngày tháng 4 năm 2013

(ký tên, đóng dấu)