TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 554/TCT-DNK
V/v: Khoanh nợ đọng thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 07 ngày 4/1/2006 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc khoanh nợ thuế của Công ty TNHH Trà & Cà phê Trường Thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục II, Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì: “Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và đề nghị của Cục thuế, xác định số thuế và các khoản phải nộp NSNN cho khoanh nợ, ra quyết định khoanh nợ cho doanh nghiệp”.

Theo quy định nêu trên thì sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Cục thuế kiểm tra xem xét và có công văn đề nghị xử lý khoanh nợ thuế, đồng thời gửi toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, để Tổng cục Thuế xác định số thuế và các khoản phải nộp NSNN cho khoanh nợ, ra quyết định khoanh nợ cho doanh nghiệp. Hiện tại Cục thuế chưa gửi hồ sơ kèm theo ghi tại công văn đề nghị. Vì vậy, Tổng cục Thuế chưa có đủ cơ sở để ra quyết định khoanh nợ cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện thủ tục theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DNTN & DNK
Nguyễn Huy Trường