UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 554/UBND-KT
V/v Treo cờ tổ quốc Chào mừng"Mekong Festival 2006"

Long Xuyên, ngày 22 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: UBND huyện, thị, thành phố.

Nhân dịp Lễ hội "Mekong Festival 2006" diễn ra tại An Giang từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 02 năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố vận động nhân dân treo cờ tổ quốc trong suốt những ngày diễn ra Lễ hội Liên hoan Du lịch ĐBSCL, bắt đầu từ ngày 22/02/2006.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu UBND huyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Tỉnh Ủy, TT. HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố (thực hiện);
- Ban tổ chức Liên hoan Du lịch;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang (phối hợp TH);
- Lưu VP, P.KT, VHXH.

TL. CHỦ TỊCH ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNGThái Hữu Phép