BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5540/BCT-KHCN
V/v miễn giảm kiểm tra thép theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

Bộ Công Thương nhận được công văn số 3358/BSR-TMDVngày 17 tháng 6 năm 2014 của Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn về việc đềnghị miễn áp dụng Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lýchất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu đối với thép nhập khẩuphục vụ bảo dưỡng tổng thể lần 2 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Sau khi nghiên cứu,Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở công văn đề nghị của Công ty TNHH MTVLọc Hóa Dầu Bình Sơn về việc nhập khẩu một số tấm thép chịu nhiệt SS304H đểthay phần thiết bị thu hồi chất xúc tác của cyclone thứ cấp tháp tái sinh xúctác tầng 2 D-1503 bị hư hỏng nghiêm trọng (đã có báo cáo với Tập đoàn dầu khí),Bộ Công Thương xác nhận số sản phẩm tại Hợp đồng số 665- 2014/HĐ /BSR-HOANG HAngày 17 tháng 6 năm 2014, kèm theo vận đơn số 160/IAH / 44561440 để nhập khẩu sốsản phẩm thay thế là phù hợp với quy định tại điểm d Khoản 1 công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc triển khaiThông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013. Sảnphẩm được miễn kiểm tra theo quy định của Thông tư liên tịch. Công ty yêu cầuđơn vị đảm bảo chất lượng như đã cam kết trong Hợp đồng và trong Phiếu báo kếtquả kiểm tra của nhà sản xuất.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, đềnghị Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn triển khai thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ KHCN;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Đình Hiệp