BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------
V/v: Rà soát, đánh giá việc cấp phép các dự án FDI trong lĩnh vực BĐS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 2249/QĐ-BKH ngày 28 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 942/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản (cụ thể: khu đô thị, khu nhà ở, văn phòng căn hộ cho thuê, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng) tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:
1. Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án (theo phụ lục 1 kèm theo).
2. Đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn:
2.1. Tổng hợp toàn bộ các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn (theo phụ lục 2 kèm theo);
2.2. Đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn:
a) Tình hình thực hiện các dự án, tập trung vào các vấn đề chính sau:
- Tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng;
- Việc góp vốn của các chủ đầu tư;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Việc huy động vốn (từ các tổ chức tín dụng trong nước, các tổ chức tín dụng ngoài nước và huy động vốn từ khách hàng);
- Việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương cho phép đầu tư;
- Tiến độ triển khai dự án (tiến độ triển khai dự án theo cam kết và tiến độ triển khai thực tế);
- Tình hình chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,...);
- Tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật lao động...
b) Đánh giá mặt được, mặt hạn chế: cơ chế, chính sách, công tác quản lý nhà nước…; đề xuất, kiến nghị; định hướng trong thời gian tới.
Báo cáo đề nghị được gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 9 năm 2011 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát. Bản dữ liệu điện tử của báo cáo và bản tổng hợp, đề nghị gửi vào hòm thư điện tử (email) theo địa chỉ sau: [email protected] Mẫu file biểu mẫu, đề nghị download tại địa chỉ web: http://fia.mpi.gov.vn.
Trên cơ sở kết quả rà soát, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực này (tập trung vào các dự án kinh doanh thua lỗ liên tục trong 3 năm gần đây, các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất…). Thời gian kiểm tra sẽ thông báo cụ thể sau.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Thuế;
- Các Sở KH&ĐT: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư