VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5547/VPCP-KTTH
V/v ban hành Quyết định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu quà tặng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 69/TTr-BTC ngày 01tháng6năm 2015), ý kiến của Bộ Tư pháp(Công văn số 66/BTP-PLQT ngày 12 tháng 5 năm 2015) về việc ban hành Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng,hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế (sau đây gọi tắt là Quyếtđịnh), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Tài chính không đưa nội dung quy định Đối với hành lý của người nhập cảnh và các tờ khai nhập khẩuhàng quà biếu, quà tặng phát sinh từ ngày 15 tháng 3 năm 2015 đến trước ngàyQuyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tạiNghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ” vào dự thảoQuyết định trên mà báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất để xem xét, quyết định.

2. Giao Văn phòng Chínhphủ ch trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoànchỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh. Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, QHQT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp