BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Xử lý thuế hàng nhập SXXK chuyển tiêu thụ nội địa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 627/HQHN ngày 10/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn đối với hàng hóa nhập để sản xuất xuất khẩu (SXXK) nhưng thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 8 Điều 11, khoản 4 Điều 39, khoản 1 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Căn cứ khoản 26 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính (nay là khoản 26 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính).
Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để SXXK, hàng tạm nhập tái xuất được phép thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT- BTC thì người nộp thuế đăng ký tờ khai mới và kê khai, nộp các loại thuế cho số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa theo tờ khai hải quan mới (căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới). Trường hợp người nộp thuế đã kê khai, nộp thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đầu nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì cơ quan hải quan xử lý như sau:
- Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 và Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT- BTC.
- Trường hợp số tiền thuế đã nộp nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp thì người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền thuế thiếu.
Thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 2b Điều 12 Thông tư số 06/2012/TT-BTC (nay là khoản 5b Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ). Khi bán hàng hóa ra thị trường nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Mua bán đất bị nhầm lẫn thì giải quyết thế nào ? Hướng dẫn mua bán đất chưa có sổ đỏ ?