TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 555/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế TN-TX

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty thực phẩm miền bắc
210 Trần Quang Khải - Hà Nội
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 91/TPMB-XNK ngày 9/2/2006 của Công ty thực phẩm Miền Bắc về việc xin giải phóng hàng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty thực phẩm Miền Bắc hiện có một số lô hàng nhập khẩu đường tinh luyện tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Công ty đã xuất trình Bảo Lãnh của Ngân hàng nhưng không được Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chấpnhận do sơ xuất của Ngân hàng đứng ra Bảo lãnh đã dẫn chiếu căn cứ Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hết hiệu lực, thư bảo lãnh không ghi số tờ khai.

Đề nghị Cục Hải quan căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 6/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để chấp nhận thư bảo lãnh cho doanh nghiệp lấy hàng. Trường hợp không chấp nhận thư bảo lãnh phải thông báo ngay lý do cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thực phẩm miền Bắc, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An