TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 555/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế Công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20699 CT/HTr ngày 07/10/2005 của Công ty hỏi về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hóa và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ).

- DNTN mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.

- DNTN, Công ty hợp danh, Công ty TNHH hoặc HTX mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới”.

Trường hợp Công ty TNHH Hồng Ngọc thành lập từ năm 2003, đến tháng 5/2005 Công ty thành lập Công ty TNHH một thành viên mang tên Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc, có cùng địa điểm kinh doanh, cùng người đại diện theo pháp luật. Việc thành lập Công ty TNHH một thành viên được hình thành trên cơ sở tách một phần vốn từ Công ty chủ sở hữu, mặc dù có tư cách pháp nhân riêng biệt nhưng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì hình thức Công ty TNHH một thành viên không độc lập hoàn toàn trong hoạt động SXKD.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc không đủ điều kiện để được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập nhưng được xét miễn, giảm thuế TNDN theo mức và thời gian áp dụng như doanh nghiệp có đầu tư mở rộng. Thu nhập tăng thêm trong trường hợp này là toàn bộ thu nhập chịu thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Hồng Ngọc.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến