BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5550/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hành lý vượt định mức khi xuất cảnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

Phúc đáp công văn số 0763/CV-LS-QHLS ngày 26/03/2014 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao vềviệc đề nghị cung cấp thông tin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đ đảm bảo công tác quản lý, tạo điềukiện thuận li cho khách mang hàng hóa, hành lý khi xuất cảnh, cũng như thu hút khách du lịchđến Việt Nam, đồng thời chấn chỉnh thái độ củacông chức Hải quan thực thi, ngày 02/6/2015, BộTài chính đã có công vănsố 7260/BTC-TCHQhướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phốcó sân bay quốc tế về thủ tục đối với hàng hóa mang theo người xuất cảnh (gửi kèm công văn số 7260/BTC-TCHQ của Bộ Tàichính).

2. Hiện tại các sân bay quốc tế có niêm yết trên bảng tên, chức danh, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Đội thủ tục hành lý xuất, hành lý nhập thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tếngay tại khu vực làm thủ tục. Trường hợp có bất kỳ yêu cầu không đúng của công chức Hảiquan thực thi nhiệm vụ đ nghị người xuất cảnh, nhập cảnh gọi điện thoại đường dây nóng phản ánh và được giải quyết kịp thời.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Cục Lãnh Sự traođi với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn