BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5552/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan của cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai.
(đ/c: số 54 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 27/CV ngày 18/5/2015 của Công ty cổ phầnxuất nhập khẩu Lào Cai trên cơsởbáo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tại công văn số 929/HQLC-NV ngày05/6/2015 và công văn số 963/HQLC-NV ngày 10/6/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Công ty xuất nhập khẩu Lào Cai (hiện nay là Công ty cổ phầnxuất nhập khẩu Lào Cai) đã triển khai thựchiện kinh doanh bán hàng miễn thuếtheo công văn số 11304/TM-XNK ngày 23/10/1996 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) từ năm 1996 đến nay.

Hiện tại Công ty đã bổ sung lắp đặt camera giám sát, phần mềmnối mạng với cơ quan hải quan đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quanhải quan theo quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của BộTài chính. Công ty được tiếp tục thực hiện kinh doanh bán hàng miễn thuế theoquy định không cần bổ sung văn bản để được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giámsát hải quan của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha