BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5555/BGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, cáctrung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồngbộ phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục,nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáodục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đàotạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH,KTĐG và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trungtâm giáo dục thường xuyên (GDTX) qua mạng như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyênmôn trong trường trung học và trung tâm GDTX, tập trung vào thực hiện đổimới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viênbước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn họcvà các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động họctích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương phápkỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm pháttriển năng lực và phẩm chất của học sinh; làm quen với hình thức tập huấn, bồidưỡng, học tập và sinh hoạt chuyên môn qua mạng.

3. Thống nhất phương thức tổ chức và quảnlý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng, tạotiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sáchgiáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

II. Yêu cầu

1. Việc xây dựng các chuyên đề dạy họctrong mỗi môn học, các chuyên đề tích hợp, liên môn và kế hoạch dạy học bộ mônphải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiệnthực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạyhọc của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệttrước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

2. Việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môntrong trường trung học và trung tâm GDTX, tổ chức và quản lý các hoạt độngchuyên môn trên mạng phải được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiếtthực. Mỗi giáo viên có 01 tài khoản để tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng vàsinh hoạt chuyên môn qua mạng. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học vàtrung tâm GDTX phải xây dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kỳ; tổchức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả quadiễn đàn trên mạng.

3. Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyênmôn khác phải được tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.

III. Nội dung sinh hoạt tổ/nhómchuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG

1. Xây dựng chuyên đềdạy học

Thay cho việc dạy học đang được thực hiệntheo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căncứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựngcác chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cựctrong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kỹnăng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổchức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực vàphẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

2. Biên soạn câu hỏi/bàitập

Với mỗi chuyên đề đã xây dựng, xác định vàmô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗiloại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chấtcủa học sinh trong dạy học. Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thểtheo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạtđộng dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng.

3. Thiết kế tiến trình dạyhọc

Tiến trình dạy học chuyên đề được tổ chứcthành các hoạt động học của học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà,mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sưphạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng.

4. Tổ chức dạy học và dựgiờ

Trên cơ sở các chuyên đề dạy học đã đượcxây dựng, tổ/nhóm chuyên môn phân công giáo viên thực hiện bài học để dự giờ, phântích và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạtđộng học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tậpvới yêu cầu như sau:

- Chuyển giao nhiệm vụ họctập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh,thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệmvụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhậnthức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiệnnhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ họctập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ họctập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phùhợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

- Báo cáo kết quả vàthảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy họctích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhauvề nội dung học tập; xử lý những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.

- Đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ họctập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vànhững ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đãhọc được thông qua hoạt động.

Mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiếthọc nên một nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vìthế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sưphạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáoviên cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiếtkế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng khi phân tích bài học.

5. Phân tích, rút kinhnghiệm bài học

Quá trình dạy học mỗi chuyên đề đượcthiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kếtiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủđộng và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn củagiáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt độnghọc của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạtđộng học cho học sinh của giáo viên.

Việc phân tích bài học có thể được căn cứvào các tiêu chí cụ thể như sau:

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

IV. Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn quamạng

Để tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môntrong các trường; tạo môi trường chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ lẫn nhau giữa cáctrường phổ thông, trung tâm GDTX trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các hoạt độnghọc tập và hỗ trợ hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh trên mạng, BộGDĐT tổ chức "Trường học kết nối" trên mạng tại địa chỉ website: http://truongtructuyen.edu.vn.Mỗi Sở GDĐT được cấp 01 tài khoản cấp sở để tham gia tổ chức và quản lý các hoạtđộng chuyên môn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở GDĐT cấp tài khoản chocác trường trung học/trung tâm GDTX để qua đó cấp tài khoản cho cán bộ quản lý,giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động chuyên môn qua mạng.

Giáo viên là người trực tiếp tham gia thực hiệncác nhiệm vụ chuyên môn trong các khóa học/bài học/chuyên đề. Trong quá trìnhthực hiện nhiệm vụ được giao, giáo viên có thể tham khảo các tài liệu điện tửtrên mạng hoặc/và các tài liệu truyền thống; trao đổi tài liệu và thảo luận vớicác thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp và qua mạng); trao đổi vớigiảng viên/ban tổ chức về những vấn đề có liên quan.

Giáo viên có thể được giao quyền cấp tài khoảncho học sinh; xây dựng các khóa học/bài học trên mạng; tổ chức, quản lý và hỗtrợ học sinh thực hiện các hoạt động học tập qua mạng theo hình thức “hoạt độngtrải nghiệm sáng tạo”.

V. Trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục

1. Các sở GDĐT có trách nhiệm cấp tài khoản vàtổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm và tấtcả giáo viên như sau:

- Giám đốc Sở GDĐT nhận tài khoản cấp sở và chịutrách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn trên hệ thống“Trường học kết nối” trong phạm vi quyền hạn của tài khoản được cấp; cử tốithiểu 01 cán bộ tham gia quản trị hệ thống;

- Cán bộ quản trị hệ thống của Sở GDĐT phảithành thạo quy trình tổ chức và quản lý hệ thống; cấp tài khoản và tập huấn chocác trường trung học/trung tâm GDTX trong phạm vi của sở về quy trình tổ chứcvà quản lý hệ thống, bao gồm việc cấp tài khoản và hướng dẫn giáo viên, họcsinh tham gia các hoạt động chuyên môn qua mạng.

- Hiệu trưởng/Giám đốc nhận tài khoản cấptrường/trung tâm từ Sở GDĐT; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và quản lý cáchoạt động chuyên môn trên hệ thống “Trường học kết nối” trong phạm vi quyền hạncủa tài khoản được cấp; cử tối thiểu 01 giáo viên tham gia quản trị hệ thống;

- Cán bộ quản trị hệ thống của trường/trung tâmphải thành thạo quy trình tổ chức và quản lý hệ thống; cấp tài khoản và tậphuấn cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động chuyên môn trên hệ thống.

2.Tổ trưởng/nhóm trưởng lãnh đạo tổ/nhómchuyên môn tham gia các khóa học/bài học/chuyên đề qua mạng. Hoạt động của tổtrưởng/nhóm trưởng như sau:

- Đăng kí tham gia các khóa học/bài học/chuyênđề và yêu cầu các thành viên của tổ/nhóm chuyên môn tham gia tạo thành 01 nhómsinh hoạt chuyên môn trên hệ thống.

- Tổ chức thảo luận trong tổ/nhóm chuyên môn(trực tiếp và qua mạng) để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khóa học/bàihọc/chuyên đề; thống nhất các ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiệnnhiệm vụ của tổ/nhóm.

- Nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ củatổ/nhóm lên mạng theo quy định.

3. Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà trường/trungtâm thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ,rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháptổ chức hoạt động dạy học; có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho giáoviên tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng; có hình thức động viên, khenthưởng các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy họcvà kiểm tra, đánh giá.

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên chủ động đưa nộidung đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh vàochương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi để giảngviên tham gia các hoạt động chuyên môn qua mạng.

Nhận được công văn này, các sở GDĐT gửi danhsách cán bộ phụ trách mạng (họ và tên; chức vụ; đơn vị công tác; địa chỉ liênhệ; điện thoại; email) về Bộ GDĐT (qua email: vugdtrh@moet.edu.vn;xuanthanh@moet.edu.vn) để được nhận tài khoản và hướng dẫn sử dụng hệ thống. Việccấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho các Phòng GDĐT, nhà trường/trung tâm, giáoviên phải hoàn thành trước ngày 30/11/2014. Trong quá thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học, VụGDTX) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Vụ GDTX (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH, GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển