UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/BCĐ
V/v hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hải Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các huyện/thị xã/thành phố;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Quy mô áp dụng: Cụm/khu/thôn/đội dân cư hoặc tương đương.

2. Thời gian đã thực hiện cách ly y tế tối thiểu 14 ngày.

3. Trong thời gian phong tỏa phải thực hiện việc xử lý ổ dịch, truy vết cách ly F1, F2 triệt để, đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các quy định, biện pháp phòng chống dịch trong vùng phong tỏa.

4. Trong thời gian cách ly tế phải lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 (ốm mệt, mất khả năng ngửi, sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp...). Ngoài ra, các mẫu xét nghiệm trong cộng đồng (nếu có) đều phải âm tính với SARS-CoV-2.

5. Tổ Covid cộng đồng phải hoạt động thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả.

6. Trong ngày kết thúc cách ly y tế, phải lấy mẫu ngẫu nhiên người dân trong cộng đồng và người nghi ngờ mắc COVID-19 trong vùng phong tỏa để xét nghiệm COVID-19. Số lượng mẫu tùy theo quy mô vùng phong tỏa, tối đa 500 người (lấy mẫu gộp).

Nếu kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện gửi Tờ trình về Sở Y tế để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định kết thúc cách ly y tế vùng có dịch.

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

* Nếu quy mô vùng cách ly y tế là toàn bộ xã/phường thì đến ngày kết thúc cách ly tiến hành đánh giá theo quy mô khu/thôn/đội hoặc tương đương như hướng dẫn trên, nếu khu vực nào đáp ứng đủ điều kiện thì tiến hành cho kết thúc cách ly y tế; Khu vực nào không đủ điều kiện thì tiếp tục kéo dài thời gian cách ly cho đến khi đủ 14 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh COVID-19 gần nhất và tiến hành đánh giá lại.

* Nếu quy mô vùng phong tỏa là toàn huyện/thị xã/thành phố thì đến ngày kết thúc phong tỏa tiến hành đánh giá như sau:

- Tại các xã có ca bệnh COVID-19 trước khi phong tỏa: Tiến hành đánh giá theo quy mô khu/thôn/đội hoặc tương đương như hướng dẫn trên. Nếu khu vực nào đáp ứng đủ điều kiện thì tiến hành cho kết thúc phong tỏa; khu vực nào không đủ điều kiện thì tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cho đến khi đủ 14 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh COVID-19 gần nhất và tiến hành đánh giá lại.

- Tại các xã không có ca bệnh COVID-19 trước khi phong tỏa: Tiến hành đánh giá theo quy mô khu/thôn/đội hoặc tương đương và áp dụng điểm 2,3,4,5 của Công văn này. Nếu khu vực nào đáp ứng đủ điều kiện thì tiến hành cho kết thúc phong tỏa; khu vực nào không đủ điều kiện thì tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cho đến khi đủ 14 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh COVID-19 gần nhất và tiến hành đánh giá lại.

Trên đây là hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện/TX/TP;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- UBND các xã/phường/thị trấn;
- Lưu: VT, VX(01).Ph(25).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lương Văn Cầu