CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 556/CP-ĐMDN
V/v củng cố Ban đổi mới và phát triển DNNN trực thuộc Bộ, địa phương, TCTy 91

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Hội đồng quản trị Tổng công ty 91.

Thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty 91 đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002-2005 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đảm bảo cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các đề án theo nội dung và tiến độ đã được phê duyệt, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị công ty 91.

Xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm thực hiện Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đủ năng lực, thẩm quyền và có cán bộ chuyên trách hợp lý để giúp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng