BỘ NGOẠI GIAO******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 556/CV-NG-LPQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM – LÍT – VA

Thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 3645/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 7 năm 2004), ngày 28 tháng 7 năm 2004, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành các thủ tục đối ngoại về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Lít-va về Hợp tác kinh tế - thương mại, ký ngày 27 tháng 9 năm 1995.

Ngày 14 tháng 02 năm 2005, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Lít-va khẳng định Hiệp định nêu trên chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2005. Bộ Ngoại giao xin chân trọng thông báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGVũ Dũng