BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 556/TCHQ-GSQL
V/v phân loại ô tô điện

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2764/CHQ-NV ngày 30.11.2007 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việcphân loại ô tô chạy bằng năng lượng điện, loại chở trên 9 người, dùng để đưakhách đi tham quan du lịch, Tổng cục có ý kiến như sau:

Trước ngày 01.01.2008, Căn cứ Danh mục hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày13/6/2003; Biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28.7.2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thôngtư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính, tham khảo chú giải chitiết HS 2002 thì mặt hàng ô tô chạy bằng năng lượng điện, loại chở trên 9người, dùng để đưa khách đi tham quan du lịch thuộc nhóm 87.02, phân nhóm8702.90 (mã số cụ thể tuỳ theo số chỗ ngồi cụ thể và loại xe đã qua sử dụng hayxe dạng CKD ....).

Kể từ ngày 01.01.2008, việc phân loại hàng hoácăn cứ theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính, theo đó, ô tô chạy bằng năng lượng điện, chở trên 9 ngườithuộc nhóm 87.02, mã số 8702.90.91.00 (dạng CKD) hoặc 8702.90.99.00 (loại nguyênchiếc).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc