TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 556/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế TN-TX

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Tổng công ty cà phê Việt Nam
(Số 5 Ông Ích Khiêm - Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời công văn số 59 TCT-KDTH/CV ngày 9/2/2006 của Tổng công ty cà phê Việt Nam về việc giải quyết thủ tục hoàn thuế tạm nhập tái xuất cà phê của Trung Quốc trong các năm 1997-1999. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Từ năm 1997 đến năm 1999 Tổng Công ty cà phê Việt Nam đã tạm nhập các lô hàng cà phê hạt của Trung Quốc và tái xuất sang các nước khác theo các tờ khai tại Cục Hải quan Hà Nội:

1. Tờ khai số 6/NTX ngày 23/3/1999

2. Tờ khai số 10/NTX ngày 21/5/1998

3. Tờ khai số 1/NTX ngày 26/11/1999

4. Tờ khai số 11/NTX ngày 26/12/1997

5. Tờ khai số 6/NTX ngày 28/2/1998

Theo trình bày của Tổng công ty cà phê Việt Nam đến nay Cục Hải quan Tp. Hà Nội vẫn chưa tiến hành thanh khoản đối với các tờ khai tạm nhập và đã thực xuất khẩu. Do đó, đến nay Tổng công ty cà phê Việt Nam vẫn bị treo khoản nợ thuế nhập khẩu của các tờ khai trên.

Trong thời gian chờ Cục Hải quan Hà Nội giải quyết, Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng Công ty cà phê Việt Nam được làm thủ tục XNK đến 30/6/2006, với điều kiện:

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty cà phê Việt Nam biết và liên hệ với Hải quan mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An