BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 556/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất CEPT cho mặt hàng Bugi cho xe gắn máy.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty thương mại đầu tư và xây dựng 424
(135 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.12, Q.10, TP. HCM)

Trả lời công văn số 99 CV/CN ngày 22/12/2004 của Chi nhánhCông ty thương mại đầu tư và xây dựng 424 về việc áp mã số, thuế xuất mặt hàngBugi dùng cho xe gắn máy nhập khẩu từ ASEAN. Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam thực hiệnHiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho cácnăm 2003-2006, thì mặt hàng Bugi dùng cho xe gắn máy nhập khẩu từ ASEAN thuộc mãsố 8511.10.90 có thuế suất thuế nhập khẩu 5% (năm phần trăm) nếu đáp ứng đủ điềukiện theo quy định tại Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chínhphủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty thương mại đầutư và xây dựng 424 biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VT, KTTT (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An