ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 556/UBND –CN.XDCB
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tại công trình nhà văn hóa thôn Y Na phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Sở xây dựng,
-UBND thành phố bắc ninh
.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 43/XD-GĐ ngày 6.03.2006, của UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 347/BC-UB ngày 8.05.2006, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tại công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Y Na phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các Phòng chức năng của thành phố căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005 của Bộ Xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tại công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Y Na phường Kinh Bắc theo quy định hiện hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Vĩnh Kiên