UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/UBND-XDCB
V/v Triển khai TT số 29/2006/TT-BTC Ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Sở Tài chính Bắc Kạn

Ngày 04/4/2006 Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số:29/2006/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giátrị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Để tổ chức thực hiện Thông tư số: 29/2006/TT-BTC của Bộ Tàichính nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan cóliên quan tổ chức triển khai hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đấtđể tính vào giá trị tài sản theo Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006của Chính phủ cho các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địabàn tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ tài chính theo cácbiểu số: 01 TH/HCSN và số: 02 TH/DNNN đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC củaBộ Tài chính.

(Có bản chụp Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 củaBộ Tài chính gửi kèm theo).

Nhận được văn bản này, yêu cầu Tài chính sớm tổ chức thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP;
- Lưu VT-P.TH.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thành