VACPAĐộc lập - trung thực - Minh bạch
-------

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
---------

Số: 556/VACPA
V/v Công khai lần 2 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2009

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố
- Các Tổng công ty Nhà nước

Hiện nay ở Việt Nam có gần 160công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập, điểm 2 mục Cphần II Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ; Điều 1 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1 Điều 3 Quyết định số 47/QĐ-BTCngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệpthực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, từ1/10/2006 các công ty kiểm toán phải thực hiện việc thông báo danh sách kiểmtoán viên đăng ký hành nghề với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người có Chứng chỉ kiểm toán viêntrở lên làm việc toàn bộ thời gian cho công ty mới đủ điều kiện thực hiện kiểmtoán và được VACPA ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề. Cáckiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được VACPA xác nhận mới được ký têntrong Báo cáo kiểm toán.

Hội Kiểm toán viên hành nghềViệt Nam thông báo công khai lần 2 Danh sách các công ty kiểm toán đã đăng kýhành nghề năm 2009 và đã được VACPA xác nhận (Danh sách kèm theo). Những côngty này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2008 và năm 2009.

Hội Kiểm toán viên hành nghềViệt Nam đề nghị Quý cơ quan nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị quy định trên vàkhông chấp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đơn vị do các công ty kiểmtoán không có tên trong danh sách các công ty kiểm toán đã được thông báo côngkhai lần 1 (kèm theo Công văn số 521/VACPA ngày 21/11/2008) và trong danh sáchcác công ty kiểm toán kèm theo công văn này, thực hiện kiểm toán.

T/M BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Bùi Văn Mai

DANH SÁCH

CÁCCÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2009

(Tínhđến ngày 9/1/2009 kèm theo Công văn số 556/VACPA Ngày 12 tháng 01 năm 2009 củaVACPA)

TT

Số hiệu

Tên công ty kiểm toán

Tên viết tắt

Ngày thành lập

1

170

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Logos

LOGOS

13/03/2008

2

166

Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Imma Co.,Ltd

18/09/2008

3

136

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

PNT

08/01/2007

4

100

Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn Tài chính vâ Đầu tư Việt Nam

AFIV

04/04/2006 10/10/2007

5

172

Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp và Kiểm toán

BCA

13/11/2008

6

124

Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới

NWA

22/09/2006

7

165

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AFP

AFP

16/9/2008

8

150

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

VNAA

07/09/2007 04/10/2007

9

125

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Nam Việt

NVAC

05/05/2006

10

022

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

AACC

19/02/2001 22/07/2008

11

155

Công ty TNHH Kiểm toán á Châu

ASAA

28/08/2006 20/11/2007

12

027

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt

AnViet

07/08/2001 09/04/2007

13

163

Công ty TNHH Kiểm toán Gốc Việt

Gốc Việt

Auditing Co Ltd

14/07/2008

14

085

Công ty Hợp danh Kiểm toán Hợp nhất Phương Đông

E-J AUDITING CO

11/08/2005 28/04/2008

15

077

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN

SGN

17/05/2004 24/10/2007

16

173

Công ty TNHH Kiểm toán Toàn Cầu

GA

24/09/2008

17

091

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA

DCPA

26/10/2005

18

113

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Sao Mai

MSAC

02/08/2006

19

149

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

ASACO

25/09/2007

20

129

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán 3T

A3T

23/11/2006 20/07/2007

21

174

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thiên Việt (bổ sung thêm dịch vụ Kiểm toán từ 15/12/2008)

TVA Co., Ltd

24/07/2006 15/12/2008

22

175

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán á Châu

AACA

18/09/2008

23

062

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Trung Tín Đức

T.A.C

05/01/2004 16/05/2007

24

086

Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Kiểm toán Quốc Gia Việt Nam)

VNFC AUDIT

24/10/2005 11/05/2006 13/5/2008

(*) Một số công ty đang làm thủtục đăng ký hành nghề kiểm toán 2008/2009 sẽ được thống báo tiếp lần 3.