VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 556/VPCP-KTN
V/v xin chấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần tậpđoàn Hòa Phát tại công văn số 01- 01/CV-HP ngày 05 tháng 01 năm 2010 về việc xinchấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại các xã Minh An,Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá năng lực của Công ty cổphần Tập đoàn Hòa Phát và đề xuất ý kiến về việc góp vốn điều tra, khảo sátquặng sắt tại các xã Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnhYên Bái, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dương (14)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý