VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5561/VPCP-KTTH
V/v gia hạn thanh toán vốn TPCP năm 2013 của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4444/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc kéo dài thời gian thanh toánvốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cưthủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toánđến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạchnăm 2013 chưa giải ngân hết của của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cưthủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vănbản nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉđạo chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạnnêu trên,

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định,

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng