BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, theo đó tại điểm a khoản 6 Điều 10 Thủ tướng Chính phủ giao Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tiêu hủy xe. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trao đổi với Quý Bộ như sau:
Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện công tác quản lý đối với việc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ, Bộ Tài chính kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung quy định về việc tiêu hủy xe tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg nêu trên.
Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (để p/h);
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (46b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn