BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
Số: 5566/BTC-TCT
V/v: kê khai và nộp phí xăng dầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Tài chính nhận được công văn kiến nghị của một số Cục Thuế về vấn đề kê khai, nộp phí xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu trực thuộc các Công ty Cổ phần kinh doanh xăng dầu do Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVoil) nắm cổ phần chi phối.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19/08/2002 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính về phí xăng dầu. Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 17648/BTC-TCT ngày 24/12/2010 của Bộ Tài chính về kê khai, nộp phí xăng dầu và thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Để ổn định dự toán thu NSNN tại các địa phương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai, nộp phí xăng dầu đối với hệ thống phân phối xăng dầu của PVoil như sau:
Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu do Tổng công ty Dầu Việt Nam trực tiếp xuất, bán (bao gồm: xuất để tiêu dùng nội bộ; xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác; xuất bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của Tổng công ty Dầu Việt Nam).
Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc PVoil; Công ty, Chi nhánh trực thuộc PVoil; Công ty cổ phần kinh doanh xăng dầu do PVoil nắm cổ phần chi phối (PVoil nắm trên 50% cổ phần), sau đây gọi chung là đơn vị thành viên, thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên này đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu mua từ nguồn của PVoil, do các đơn vị thành viên trực tiếp xuất, bán (bao gồm: xuất để tiêu dùng nội bộ; xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác; xuất bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của PVoil và của đơn vị thành viên).
Các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên nêu trên thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các Chi nhánh này đóng trụ sở đối với lượng xăng, dầu mua từ nguồn của PVoil, do các Chi nhánh trực tiếp xuất, bán cho tổ chức cá nhân khác ngoài hệ thống của PVoil và của đơn vị thành viên.
Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam;
- Vụ: CST, NSNN, PC- BTC;
- Vụ: CS, DTTT, KK, PC(02b)- TCT;
- Lưu: VT, TCT(DNL(3b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đối với đất ở đã sử dụng lâu dài ? Tranh chấp ranh đất và lối đi chung ?