VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5567/VPCP-KTTH
V/v thanh toán vốn kế hoạch năm 2014 cho Dự án của TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9095/BTC-ĐT ngày 04 tháng 7 năm 2014 về việc thanh toán vốn kế hoạch năm 2014thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18Hoàng Diệu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội được giảingân kế hoạch vốn ngân sách của Thành phố năm 2014 cho Dự án đầu tư xây dựng hạtầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu như ý kiến của Bộ Tàichính tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH,
- TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng