VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5569/VPCP-KTTH
V/v chuyển vay ngoại tệ trong nước thay thế khoản vay ngoại tệ nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1040/BXD-KTTC ngày 17 tháng 6 năm 2003), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6006/TC-TCĐN ngày 10 tháng 6 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3702 BKH/CN ngày 20 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 654/NHNN —QLNH ngày 23 tháng 6 năm 2003) về việc xin vay vốn bằng ngoại tệ trong nước thay thế khoản vay nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Công ty Xi măng Tam Điệp được vay 47 triệu USD từ các ngân hàng thương mại trong ước để thay cho số hạn mức vay còn lại từ nước ngoài. Giao Bộ Tài chính thực hiện bảo lãnh cho Công ty Xi măng Tam Điệp khi vay vốn từ các Ngân hàng Thương mại trong nước và cho phép áp miễn nộp phí bảo lãnh trong giai đoạn xây dựng và trong khi dự án sản xuất chưa có lãi, khi dự án bắt đầu có lãi, Công ty phải nộp bảo lãnh theo quy định.

2. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam làm việc với các Ngân hàng Thương mại trong nước để khẳng định nguồn cho vay, khả năng cho vay và điều kiện cho vay trước khi huỷ nguồn vay nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy