BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5569/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Nhằm thống nhất việcthực hiện Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 về việc nhập khẩu rượu,mỹ phẩm, điện thoại di động và Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồitrở xuống của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫncác đơn vị hải quan trực thuộc một số nội dung liên quan đến văn bản uỷ quyền,chỉ định là nhà nhập khẩu, phân phối như sau:

Văn bản ủy quyền là thỏathuận giữa các bên có liên quan. Tuy nhiên, nội dung văn bản ủy quyền cần bao gồmmột số nội dung cơ bản sau:

- Tên, địa chỉ củathương nhân uỷ quyền.

- Tên, địa chỉ củathương nhân được uỷ quyền.

- Phạm vi uỷ quyền (nhậpkhẩu, phân phối hàng hóa tại Việt Nam).

- Tên hàng hoá, nhãnhiệu hàng hóa được uỷ quyền.

- Thời hạn uỷ quyền.

Ngôn ngữ của văn bản uỷquyền là tiếng Việt, tiếng Anh, hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Thương nhân uỷ quyền phải là chính hãng sản xuất, hãng sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệuhàng hoá hoặc thương nhân nước ngoài có quyền phân phối hàng hoá đó tại ViệtNam trong trường hợp hãng sản xuất, hãng sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu hànghoá đó không trực tiếp uỷ quyền.

Xin trân trọng cảm ơnsự hợp tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thương nhân nhập khẩu;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, XNK (2) minhbh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên