UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 557/SGDĐT-CTTT
V/v chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Ch thị số 79/CT-BGD ĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ s GDĐT; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để chun bị các điều kiện đảm bo an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồing văn hóa, bồi dưng knăng; cơ sở đào tạo, bồi dưng ngn hạn có vn đu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; các trường trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là các nhà trường) thực hiện các nội dung phòng, chng dịch Covid-19 và tổ chức học tập trong đơn vị khi học sinh trở lại học tập như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Chun bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại

- Các đơn vị chủ động phối hợp với quan y tế địa phương và phụ huynh học sinh tổ chức vệ sinh, khử khun trường, lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như: hệ thống cấp nước sạch, xà phòng, nước sát khun tay, khẩu trang và nhiệt kế điện t do thân nhiệt...trước khi cán bộ giáo viên và học sinh khi trở lại trường học. (hoàn thành trước ngày 01/3/2021).

- Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về quy trình phòng, chống dịch bnh để thực hiện khi trở lại trường học qua hình thức trực tuyến.

2. Khi học sinh đi học tr lại

2.1. Trước khi học sinh đến trường

- Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trmm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo viên, cán bộ, nhân viên tự đo thân nhiệt trước khi đến trường. Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện st, ho, khó thở thì phi nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

>> Xem thêm:  Phép biện chứng – phân tích quy luật lượng và chất, sự vận dụng quy luật vào trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên

- Thực hiện nghiêm việc đeo khu trang từ nhà đến trường, từ trường v nhà và nơi công cộng.

- Học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo u cu của cơ quan y tế không được đến trường.

2.2. Khi học sinh đến trường

- Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ qun và nhân viên trước khi vào trường và lớp học.

- Thực hiện đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; brác đúng nơi quy định. Tổ chức lau kh khun, vệ sinh các b mặt thường xun tiếp xúc, khu vực ra tay, nhà vệ sinh, cu thang, phương tiện đưa, đón học sinh theo quy định.

- Tăng cưng tuyên truyn về các gii pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ qun và nhân viên. Hạn chế phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vo trong trường.

2.3. Kết thúc mỗi bui học

- Nhc nh học sinh thực hiện việc giãn cách khi ra khỏi cng trường, đeo khu trang trên đường v nhà.

- Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh trường, lp; kim tra, rà soát và b sung kịp thời nước sát khun hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chun bị cho bui học tiếp theo.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

1. Cp học phthông và giáo dục thường xuyên

1.1. Yêu cu

- Các đơn vị khn trương n định nền nếp dạy và học ngay sau khi trở lại trường học, từng bước nâng cao cht lượng dạy học sau thời gian nghỉ học ở trường phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- T chức ôn tập kiến thức cũ, dạy kiến thức mới theo chương kế hoạch giáo dục nhà trường ngay khi trở lại học tại trường. Đảm bo thực hiện nghiêm túc chương trình quy định của Bộ GDĐT. Hoàn thành chương trình các môn học theo thời gian quy định của Bộ GDĐT. Quan tâm t chức dạy học cho học sinh lớp 9 cp trung học cơ sở (THCS), lp 12 cấp trung học ph thông (THPT) tiếp thu đầy đủ kiến thức của chương trình, chun bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

1.2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học

- Khi học sinh đi học trlại, bên cạnh việc thực hiện dạy và học bài mới theo kế hoạch giáo dục nhà trường, các trường tổ chức cho học sinh ôn tập, b sung củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kim tra định kỳ và kim tra học kỳ theo quy định của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục đẩy mạnh đi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm tới các đối tượng học sinh có học lực yếu. Tập trung chỉ đạo đưa ra các giải pháp phù hợp đhướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, góp phn nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

2. Cấp học mầm non

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 04/02/2021 của S GDĐT về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non phòng, chng dịch COVID-19.

- Rà soát các điều kiện t chức hoạt động, xây dựng phương án đảm bảo tt nhất an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định trong sở giáo dục mm non trước khi trẻ đi học trở lại. Phổ biến, thống nhất đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ nắm vững để cùng thực hiện.

>> Xem thêm:  Quyết định số 3479/1997-QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông

- Các cơ s giáo dục mầm non có tchức ăn bán trú cần tuân thủ quy định tại công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm, Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phm trong phòng chng dịch COVID-19 đi với bếp ăn cơ sở giáo dục.

III. CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Phòng GDĐT đôn đốc và kiểm các đơn vị trực thuộc về thực hiện nhng nội dung chỉ đạo của ngành tổng hợp báo cáo t các trường mầm non, tiu học, trung học sở, các nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo tư thục và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

2. Cụm trưởng các trường trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 tng hợp báo cáo từ các trường trung học ph thông trong cụm.

3. Các trường mầm non, trường chuyên biệt trực thuộc Sở báo cáo trực tiếp về Sở.

Sở GDĐT đ nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung trên, tng hợp báo cáo chính xác, kịp thời tình hình tại đơn vị gửi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng, địa chỉ email: cttt@hanoiedu.vn trước 16 gi thứ 4 hàng tun đ tng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành ph và Bộ GDĐT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố
;
- S
Y tế;
- Ban Giám đốc
Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- UBND các Q,H,TX;
- C
ng thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm
Văn Đại