BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 557/TCT-CS
V/v: cách tính thuế TNDN được miễn giảm

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam

Trả lời công văn số 011/CV ngày7/1/2008 của Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam hỏi về cách tính thuế TNDN đượcmiễn giảm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục IIIPhần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuếthu nhập doanh nghiệp có quy định:

“Đối với những dự án đầu tư có thờigian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sởkinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mụcđầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thựchiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế,giảm thuế đối với dự án đầu tư.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêngphần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanhnghiệp được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng phầnthu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảmthuế xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế

=

Phần thu nhập chịu thuế trong năm

x

Giá trị tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá trị tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh

Tổng nguyên giá tài sản cố định thựctế dùng cho sản xuất, kinh doanh gồm: giá trị tài sản cố định đầu tư mới đãhoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định hiện có đangdùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ Bảng cân đối kế toán năm.

Đối với các dự án đầu tư đã hoànthành hạng mục đầu tư nhưng chưa đưa vào sản xuất, kinh doanh để tăng năng lực,hiệu quả kinh doanh trong năm thì giá trị hạng mục đầu tư không được đưa vàogiá trị tài sản cố định đầu tư mới để tính số thuế thu nhập tăng thêm được miễnthuế, giảm thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam có lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảmthuế TNDN theo từng hạng mục đầu tư và các hạng mục đầu tư này đã đưa vào sảnxuất kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm của từng hạng mục đầu tư miễn giảmthuế được tính theo hướng dẫn nêu trên và thời gian miễn giảm thuế được tínhcho phần thu nhập tăng thêm theo từng hạng mục đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biếtvà liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương