BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------------------

Số: 5570/BHXH-TT

V/v: Hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm tuyên truyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác tuyên truyền năm 2011, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tới mọi tầng lớp nhân dân, BHXH Việt Nam biên tập và in một số ấn phẩm tuyên truyền cấp cho BHXH các địa phương và hướng dẫn sử dụng như sau:

I. CÁC ẤN PHẨM TUYÊN TRUYỀN SẼ CẤP

1. Tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện”.

2. Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo”.

3. Đĩa CD các bài và tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách BHXH, BHYT phát trên đài truyền thanh.

4. Tài liệu “Thiết kế và hướng dẫn sử dụng panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền trực quan về chính sách BHXH, BHYT”.

5. Lịch treo tường năm Nhâm thìn (2012).

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG

1. Tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” và tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo”, BHXH tỉnh, thành phố tổ chức phát hành và tuyên truyền ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm.

2. Đĩa CD gồm 06 bài tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách BHXH, BHYT được gửi tới BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH các tỉnh, thành phố cấp đĩa CD và chỉ đạo BHXH các quận, huyện phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin, các xã, phường tổ chức phát sóng định kỳ trên hệ thống đài truyền thanh. Riêng 03 tiểu phẩm tuyên truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên và Bắc Ninh tổ chức phát thanh thí điểm.

3. Tài liệu “Thiết kế và hướng dẫn sử dụng panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền trực quan về chính sách BHXH, BHYT” được gửi tới BHXH, Sở Văn hóa Thông tin các tỉnh, thành phố; Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện trên toàn quốc. BHXH các tỉnh, thành phố nghiên cứu áp dụng và hướng dẫn BHXH các quận, huyện phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện để tổ chức tuyên truyền (chú ý: tuyên truyền trọng điểm nhân dịp ngày thành lập Ngành BHXH 16/2 và Ngày BHYT Việt Nam 1/7).

4. Lịch treo tường năm Nhâm thìn (2012) gồm 02 loại, loại 01 tờ và loại 07 tờ, tổ chức phát hành như sau:

- Đối với loại lịch 01 tờ phát hành đến toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố, mỗi đơn vị 20 tờ, bao gồm: đại lý thu, chi BHXH, BHYT, trạm xá, trường học, Ủy ban nhân dân và một số cán bộ chính quyền, hội đoàn thể…

- Đối với loại lịch 7 tờ phát hành tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố (bao gồm cả những người làm hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ) và biếu để tuyên truyền đối với lãnh đạo các cấp, các ngành, một số đơn vị sử dụng lao động lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần in thêm hoặc sử dụng ma két các ấn phẩm liên hệ với BHXH Việt Nam (Ban Tuyên truyền) để được hướng dẫn chi tiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ để b/c;
- Các PTGĐ;
- Ban Chi;
- Lưu: VT, TT(3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương