B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5570/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 3269/CT-KT2 ngày 9/9/2014 của Cục Thuế tỉnhTây Ninh v thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ngày lập hóa đơn đốivi hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu.

Tại điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do ngườixuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thuxuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khaihải quan.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 và Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấutrừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 Thông tư số219/2013/TT-BTC như sau:

“7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nhưsau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu đểtính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất vớiđề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 3269/CT-KT2 ngày 9/9/2014: Công ty TNHH SX TM Cẩm Vânđược hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính và khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người bán đã kê khai nhưng chưanộp thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ tình hình kiểm tra thựctế tại Công ty TNHH MTV Được Lộc và Doanh nghiệp tư nhân Định Khuê để xác minh,đối chiếu:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Được Lộc đã kê khai đối với cáchóa đơn GTGT xuất bán cho Doanh nghiệp tư nhân Định Khuê với cơquan thuế nhưng chưa kê khai nộp thuế thì đềnghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đôn đốc Công tyTNHH MTV Được Lộc thực hiện nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định, đồng thời hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhânĐịnh Khuê kê khai, khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Trường hpCông ty TNHH MTV Được Lộc là doanh nghiệp trực tiếp hoặc doanh nghiệp trung gian ngừng kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa chỉkinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợppháp thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiệnkiểm tra, thanh tra đối với Côngty TNHH MTV Được Lộc và DNTN Định Khuêtheo hướng dẫn tại công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/2/2014 và công vănsố 11797/BTC-TCT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý thuế đối vidoanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
-
Vụ PC, KK, Ttra - TCT; - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn