VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5570/VPCP-QHQT
V/v: cấp điện cho Công ty POSCO SS-Vina

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 21 tháng 7năm 2014 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tiếp, nghe Ban Lãnh đạo Công ty POSCOSpecial Steel (Hàn Quốc) trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong việc đảmbảo đưa Nhà máy thép POSCO SS-Vina (Khu CN Phú Mỹ 2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)vào vận hành theo yêu cầu tiến độ của Dự án (đã được điều chỉnh lùi đến tháng11 năm 2014), do không được bảo đảm cấp đủ điện theo yêu cầu.

Về vấn đề này, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực ViệtNam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, có phương án cấp đủ điện; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm hoàntất công tác giải phóng mặt bằng (phần đường đây đấu nối Trạm biến áp KCN PhúMỹ 2); đảm bảo yêu cầu của Dự án đi vào vận hành từ đầu tháng 11 năm 2014. Nếucó vấn đề vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền, các cơ quan, địa phương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP (để báo cáo);
- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;
- VPĐD Posco tại Hà Nội (tầng 5, Trung tâm thương mại Deaha, 360 Kim Mã, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT(3). qh 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng