VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: Triển khai kết quả Hội nghị MRM4, EMM10 tại Nga và Lễ công bố chính thức khởi động đàm phán EVFTA tại Bỉ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012
Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao.
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 6512/BCT-HTQT ngày 20 tháng 07 năm 2012 về kết quả Hội nghị Bộ Năng lượng APEC lần thứ 10 (EMM 10), Hội nghị Bộ trưởng phụ trách khai khoáng APEC lần thứ 4 (MRM4) tổ chức tại thành phố Xanh Pê-téc-bua từ ngày 21 đến 29 tháng 6 năm 2012 và tham dự Lễ công bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tại Bỉ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý các kiến nghị của Bộ Công Thương nêu tại văn bản trên.
2. Bộ Công Thương thông báo kết quả Hội nghị MRM4 và EMM10; Lễ công bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA và các cuộc tiếp xúc song phương tới các Bộ, ngành liên quan để phối hợp triển khai, thực hiện.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Tr 25
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam