BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 5572/TCHQ-TXNK
V/v: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế khi DN giải thể
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 407/TB-BQL ngày 05/9/2012 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo về việc đã tiến hành giải thể và xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH ASK (địa chỉ: Đường D3 Khu D - KCN Phố Nối A - Huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên) sau khi nhận được hồ sơ giải thể của Công ty. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1100/TXNK-QLN ngày 13/9/2012 gửi Ban Quản lý. Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH ASK chưa đủ điều kiện để tiến hành giải thể do Công ty chưa có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan quản lý thuế và đã đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên hướng dẫn Công ty thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế theo đúng quy định.
Ngày 25/9/2012 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 448/BQL-ĐT phản hồi: Trong quá trình thụ lý hồ sơ giải thể Công ty TNHH ASK, Ban Quản lý đã xin ý kiến công an tỉnh và Cục thuế tỉnh Hưng Yên, nhưng hết thời hạn mà vẫn không nhận được ý kiến của các cơ quan trên. Do đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện xóa tên DN theo quy định tại khoản 5 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp.
Từ sự việc trên, để tránh bỏ sót các khoản nợ và đảm bảo việc giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế của DN khi giải thể theo đúng quy định (thủ tục, hồ sơ và thẩm quyền giải quyết phải về một đầu mối cơ quan giải quyết là cơ quan thuế trực tiếp quản lý DN), Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế các tỉnh, thành phố căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 (Thông tư này có hiệu lực từ 01/7/2012 - Thay thế Thông tư 85/2007/TT-BTC ); Điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan (cơ quan Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp) hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trong đó phải có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan trước khi chấm dứt hoạt động, ngừng hoạt động hoặc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quy định.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của quý Tổng cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường