BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-----------------------

Số: 5573/TCHQ-GSQL

V/v: xử lý vi phạm khi người khai hải quan chậm nộp kết quả kiểm tra chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số 3933/HQHP-XLVP ngày 23/8/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp kết quả kiểm tra chất lượng nêu tại điểm 1 công văn số 3404/TCHQ-GSQL ngày 18/7/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Điểm 2.2 và điểm 2.3 mục I, phần II Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quy định nhiệm vụ của lãnh đạo Chi cục Hải quan là: “Quyết định việc chậm nộp một số chứng từ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và tổ chức theo dõi, xử lý để hoàn thành thủ tục thông quan” và “Giải quyết đề nghị của chủ hàng đưa hàng hóa về bảo quản trong trường hợp đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan, quyết định các trường hợp thông quan có điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ; ghi ý kiến giải quyết vào ô “ghi chép khác của hải quan” trên tờ khai hải quan và ký tên, đóng dấu công chức.”

Như vậy, trước khi quyết định thông quan có điều kiện đối với hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo phương thức đăng ký trước, kiểm tra sau, lãnh đạo Chi cục Hải quan phải ghi ý kiến giải quyết vào ô “ghi chép khác của hải quan” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Việc ghi ý kiến này phải bao gồm cả thời hạn người khai hải quan phải nộp kết quả kiểm tra chất lượng để hoàn thành thủ tục thông quan lô hàng nhập khẩu. Nếu quá thời hạn phải nộp kết quả kiểm tra chất lượng ghi trên tờ khai hải quan mà người khai hải quan chưa nộp thì xử phạt về hành vi nộp chậm chứng từ theo quy định.

Những trường hợp trước đây lãnh đạo Chi cục Hải quan đã giải quyết cho thông quan có điều kiện, nhưng chưa ghi cụ thể thời hạn nộp kết quả kiểm tra chất lượng, thì Chi cục có văn bản yêu cầu người khai hải quan nộp kết quả kiểm tra chất lượng, trong văn bản nói rõ thời hạn phải nộp kết quả kiểm tra, nếu quá thời hạn này mà người khai hải quan không nộp kết quả kiểm tra chất lượng thì xử phạt hành vi nộp chậm chứng từ hải quan theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh