BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5574/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 977/HQLS-TXNK ngày27/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo vướng mắc nghiệp vụ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BộTài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mụcmặt hàng chịu thuế;

1. Đối với bộ linh kiện CKD (không bao gồm bình ắc quy, lốp xe,thùng xe, khung phụ, kính chắn gió) củaxe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa:

Theo quy định tại Chú giải 2.1 Chương 98, Mục II, Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tư164/2013/TT-BTC thì:

“Các mặt hàng CKD của ô tô quy định tại Chương 87 mục I phụ lục II thực hiện phân loại mã hànghóa, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo bộ linh kiện rời đồngbộ hoặc không đng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô ghi tại nhóm 98.21 theo hướng dẫntại điểm b.5 khoản 3 mục I Chương 98.

Đối với các mặt hàng CKD của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa(xe tải) có tổng trọng lượng tải tối đa trên 20 tấn nhập khẩu, doanhnghiệp sản xuất lắp ráp ô tô được lựa chọn cách tính thuế theo thuế suất thuế nhập khu ưu đãi của từng linh kiện phụ tùng ghi tại 97 chương thuộc mục I phục lục II hoặc tính thuế theo thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của bộ linhkiện xe ô tô tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tn quy định tại Chương 98 (nhóm 98.21). Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô thì phải đáp ứngcác điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 mục này”.

Như vậy, mặt hàng CKD củaxe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng tối đa trên 20 tấnnhưng không quá 24 tấn, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bng sức nén (diesel hoặc bán diesel)nhập khẩu, thuộc mã số 8704.23.19 được tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi của bộ linh kiện xe ô tô có tng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn thuộc mãsố 9821.30.25, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 7% hoặc tính thuế theo từng linhkiện, phụ tùng ô tô ghi tại 97 chương nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tạiđiểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 Mục I Chương 98.

2. Đối với trường hợp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp xe tải,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định tại điểmb.5, chú giải 3.2, Chương 98, Mục II, Phụ lục II banhành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức bộlinh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộđược phân loại theo mã hàng và áp dụng mứcthuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng ghi tại97 chương thuộc mục I phụ lục II nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tạiđiểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 mục I Chương 98).

Trường hợp các linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tôkhông đáp ứng các điều kiện quy định tại điểmb.5.1 và điểm b.5.2 nêu trên thì thực hiện phânloại mã hàng và tính thuế của cả bộ linh kiệntheo mã hàng và mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưuđãi riêng ghi tại nhóm 98.21 tùy theo chủng loại xe (trừ các trường hợp nêu tại điểm b.5.4 khoản 3 mục I Chương 98).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng