VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 38/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 7 năm 2014 về việc đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựngQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3) HMT.25
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định