VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v:Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chínhphủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo số 153/BC-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tư pháp về tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các Bộ, ngành, địa phương:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.
- Bố trí đủ kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong đánh giá cải cách thủ tục hành chính đối với những lĩnh vực được lựa chọn.
2. Bộ Tư pháp chuyển các kiến nghị của một số địa phương trong Báo cáo số 153/BC-BTPngày 27 tháng 6 năm 2014 tới các Bộ, ngành có liên quan xử lý để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ

>> Xem thêm:  Rủi ro khi mua đất không có sổ đỏ mà chỉ có giấy tờ viết tay ? Thủ tục mua đất như nào là hợp pháp ?

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?