BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5576/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế thực phẩm chức năng và dầu thực vật

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxinViệt Nam.
(Số 35 đường Hồ MễTrì, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 60/TTr-TWH ngày 03/4/2015 của Hội nạnnhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về việc xin miễn thuế thực phẩm chức năngvà dầu thực vật nhập khẩu từ Mỹ.Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 4122/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6921/BTC-TCHQ về việcmiễn thuế nhập khẩu lô hàng thực phẩm chức năng và dầu thực vật nhập khẩu từ Mỹcủa Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tuy nhiên trong quá trình giải quyết, Tổng cục Hải quan thấysố lượng thực phẩm chức năng và dầu thực vật nhập khẩu của Hội (theo danh mụcban hành kèm theo công văn số 612/ATTP-SP ngày 24/3/2015 của Cục An toàn thựcphẩm - Bộ Y tế) chưa cụ thể về số lượng, trọng lượng để Tổng cục Hải quan cócăn cứ trình Bộ Tài chính ra Quyết định miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Việt Nam thống kê chi tiết lô hàng gồm bao nhiêu chai, gói, túi, trọnglượng, cách đóng gói của từng loại...

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxinViệt Nam được biết và gửi số liệu về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để đượcgiải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Thy 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái