BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5576/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2014/CT-KTr2 ngày 24/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về khấu trừ, hoànthuế GTGT khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Hợp đồngchưa công chứng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanhhàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

"Có hoá đơn giá trịgia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào. . .

Có chứng từ thanh toánqua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào (baogồm cả hàng hoánhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổnggiá trịhàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dưới hai mươi triệuđồngtheo giá đã có thuế GTGT."

Căn cứ quy định nêu trên,Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tạicông văn số 2014/CT-KT2 ngày 24/10/2014:

Hoạt động mua, bán tàisản giữa hai doanh nghiệp (Công ty cổ phần thép Vạn Lợi (bên bán) và Công ty cổphần thép Lam Giang (bên muối) về cơ bản đã hoàn thành; Tuy nhiên, do nhà xưởngthuộc dây chuyền 2 mà Công ty cổ phần thép Lam Giang đã mua lại nằm chung trongkhuôn viên đất mà Công ty cổ phần thép Vạn Lợi thuê của Nhà nước nên cho đếnnay, dù đã mua nhà xưởng, máy móc, vật tư của Công ty cổ phần thép Vạn Lợi đểphục vụ hoạt động SXKD, Công ty cổ phần thép Lam Giang vẫn chưa hoàn tất đượcthủ tục thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng để sản xuấtkinh doanh.

Công ty cổ phần thép LamGiang đã và đang tiến hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở hạ tầng, nhà xưởng,máy móc, thiết bị nhận chuyển nhượng. Do vậy, Tổng cục Thuế thống nhất với ýkiến xử lý của Cục thuế thành phố Hải Phòng cho Công ty cổ phần thép Lam Giangđược khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với tài sản, vật tư mua vào để hoạt động sảnxuất kinh doanh nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, Cục thuế TPHải Phòng có trách nhiệm hoàn tất thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi sốtiền còn nợ của Công ty cổ phần thép Vạn Lợi theo nội dung hướng dẫn của Tổngcục Thuế tại Công văn số 386/TCT-QLN ngày 10/10/2014.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC , Vụ KK(TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn