VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5577/VPCP-KTTH
V/v Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của BộKế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4484/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 7 năm 2014 vềđính chính quyết định giao vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm2014, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh có ý kiếnnhư sau:

1. Giao Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thông báo đính chính kếhoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 như đề nghịcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Kếhoạch và Đầu tư:

a) Nghiêm túc rútkinh nghiệm đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc có liên quan trong việc xâydựng kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014;

b) Từ nay cần lấyý kiến tham gia của Bộ Tài chính để phối hợp rà soát, xây dựng các kế hoạch vốntheo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Quy chế m việc của Chính phủ trước khi trình Thủtướng Chính phủ quyết định để tránh những sai sót tương tự nêu trên;

c) Chịu tráchnhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toánđối với các báo cáo về thông tin, số liệu và mức vốn bố trí cho các dự án.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: QHQT, KTN, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng