VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Điều hòa kế hoạch vốn TPCP năm 2014 và ứng vốn TPCP kế hoạch năm 2015 cho các dự án của Bộ Giao thông vận tải
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (vănbản số 7767/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2014), ý kiến của BộKế hoạchvà Đầu tư (văn bản số 4435/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014) về việc điều hòa kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và ứng vốn kế hoạch năm 2015 cho các dự án của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Về điều hòa, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5053/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 7 năm 2014.
2. Về ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015: Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng phương án tổng thể ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho các dự án theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ: KTN, V.III, TH,
TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng.16
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng