VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5578/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn thiện quy định về hàng giả tại dự thảo Nghị định

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Công an, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao.

Xét Tờ trình số 4958/TTr-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2012 của BộCông Thương về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sảnxuất, buôn bán hàng giả; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Khoahọc và Công nghệ, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lấy ýkiến Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo để rà soát, chỉnhlý quy định về hàng giả trong dự thảo Nghị định, bảo đảm các yêu cầu: có tínhkhái quát và thống nhất cao; phản ánh đầy đủ những quy định về hàng giả còn phùhợp tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; hạn chế việc lợi dụng để sảnxuất, buôn bán hàng giả; bảo đảm thống nhất trong thực thi pháp luật về xử lývi phạm hành chính và hình sự về tội hàng giả; hoàn thiện dự thảo Nghị định,báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: PL, KNTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn